Novetats Legislatives BOE i DOGC – Maig 2018

S’APROVEN ELS MODELS DE DECLARACIÓ DE L’IMPOST SOBRE SOCIETATS I DE L’IMPOST SOBRE LA RENDA DE NO RESIDENTS PER A L’EXERCICI 2017 I ES MODIFICA EL MODEL 222.- Ordre HFP/441/2018, de 26 d’abril, per la que s’aproven els models de declaració de l’Impost sobre Societats i de l’Impost sobre la Renda de no Residents corresponent a establiments permanents i a entitats en règim d’atribució de rendes constituïdes a l’estranger amb presència en territori espanyol, per als períodes impositius iniciats entre l’1 de gener i el 31 de desembre de 2017, es dicten instruccions relatives al procediment de declaració i ingrés i s’estableixen les condicions generals i el procediment per a la seva presentació electrònica, i per la que es modifica el model 222 “Impost sobre Societats. Règim de consolidació fiscal. Pagament fraccionat” aprovat per l’Odre HFP/227/2017, de 13 de març.

BOE núm. 106 de 02/05/2018

CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS PER AL PAGAMENT DEL LLOGUER.- RESOLUCIÓ GAH/921/2018, de 10 de maig, per la que s’aproven les bases reguladores per a la concessió, en règim de concurrència competitiva, de les subvencions per al pagament del lloguer.

DOGC núm. 7618 de 14/05/2018

CONCESSIÓ DIRECTA DE LES SUBVENCIONS ESTATALS PER A LA RENOVACIÓ DEL PARC NACIONAL DE MAQUINÀRIA AGRÀRIA.- Reial Decret 294/2018, de 18 de maig, pel que es modifica el Reial Decret 704/2017, de 7 de juliol, pel que s’estableixen les bases reguladores per a la concessió directa de les subvencions estatals per a la renovació del parc nacional de maquinària agrària.

BOE núm. 122 de 19/05/2018

CORRECCIÓ D’ERRORS.- Correcció d’errors de l’Ordre HFP/187/2018, de 22 de febrer, per la que es modifiquen l’Ordre HFP/417/2017, de 12 de maig, per la que es regulen les especificacions normatives i tècniques que desenvolupen l’administració dels Llibres registre de l’Impost sobre el Valor Afegit a través de la Seu electrònica de l’Agència Estatal d’Administració Tributària establerta en l’article 62.6 del Reglament de l’Impost sobre el Valor Afegit, aprovat pel Reial Decret 1624/1992, de 29 de desembre, i altre normativa tributària , i el model 322 “Impost sobre el Valor Afegit. Grup d’Entitats. Model individual. Autoliquidació mensual. Ingrés de l’Impost sobre el Valor Afegit a la importació liquidat per la Duana”, aprovat per l’Ordre EHA/3434/2007, de 23 de novembre.

BOE núm. 125 de 23/05/2018

CORRECCIÓ D’ERRORS.- Correcció d’errors de l’Ordre HFP/335/2018, de 28 de març, per la que es redueixen per al període impositiu 2017 els índexs de rendiment net aplicables al mètode d’estimació objectiva de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques per a les activitats agrícoles i ramaderes afectades per diverses circumstàncies excepcionals.

BOE núm. 127 de 25/05/2018

 

Per a més informació, podeu contactar amb els nostres consultors: Contactar

Arfe Arderiu Consultors

  Muralla del Carme, 17-23, 1r (Ed. Can Jorba),
Manresa, 08241, (Barcelona)

  93 872 32 22

  93 872 67 62

Contingut inactiu fins a l´acceptació de les cookies de màrqueting. Per visualitzar correctament, accedeix a la configuració i activa la cookie específica.

Newsletter

Condicions legals