Novetats Legislatives BOE i DOGC – Maig 2017

ES REDUEIXEN PER AL PERÍODE IMPOSITIU 2016 ELS ÍNDEXS DE RENDIMENT NET APLICABLES AL MÈTODE D’ESTIMACIÓ OBJECTIVA DE L’IRPF PER A LES ACTIVITATS AGRÍCOLES I RAMADERES AFECTADES PER DIVERSES CIRCUMSTÀNCIES EXCEPCIONALS.

BOE núm. 106 de 04/05/2017

S’APROVEN ELS MODELS DE DECLARACIÓ DE L’IMPOST SOBRE SOCIETATS I DE L’IMPOST SOBRE LA RENDA DE NO RESIDENTS PER A L’EXERCICI 2016. Ordre HFP/399/2017, de 5 de maig, per la que s’aproven els models de declaració del Impost sobre Societats i de l’Impost sobre la Renda de no Residents corresponent a establiments permanents i a entitats en règim d’atribució de rendes constituïdes a l’estranger amb presència a territori espanyol, per als períodes impositius iniciats entre el 1 de gener i el 31 de desembre de 2016, es dicten instruccions relatives al procediment de declaració i ingrés i s’estableixen les condicions generals i el procediment per a la seva presentació electrònica.

BOE núm. 110 de 09/05/2017

ES REGULEN LES ESPECIFICACIONS NORMATIVES I TÈCNIQUES QUE DESENVOLUPEN COM S’HAN DE PORTAR ELS LLIBRES REGISTRE DE L’IVA.Ordre HFP/417/2017, de 12 de maig, per la que es regulen les especificacions normatives i tècniques que desenvolupen la tenidoria dels Llibres registre del Impost sobre el Valor Afegit a través de la Seu electrònica de l’Agència Estatal d’Administració Tributària establerta en l’article 62.6 del Reglament del Impost sobre el Valor Afegit, aprovat per el Reial Decret 1624/1992, de 29 de desembre, i es modifica una altra normativa tributària.

BOE núm. 115 de 15/05/2017

SUBVENCIONS PER A OBRES D’ADEQÜACIÓ DE L’INTERIOR DELS HABITATGES PER A PERSONES GRANS. RESOLUCIÓ GAH/1021/2017, de 11 de maig, per la que s’aproven les bases reguladores per la concessió, en règim de concurrència pública competitiva, de les subvencions per obres d’adequació de l’interior dels habitatges per persones grans.

DOGC núm. 7370 de 16/05/2017

S’APROVEN ELS NOUS MODELS PER A LA PRESENTACIÓ DELS COMPTES ANUALS.Ordre JUS/471/2017, de 19 de maig, per la que s’aproven els nous models per la presentació en el Registre Mercantil del comptes anuals dels subjectes obligats a la seva publicació.
BOE núm. 124 de 25/05/2017

ES MODIFICA EL REGLAMENT DE L’IMPOST SOBRE EL VALOR AFEGIT. – Reial Decret 529/2017, de 26 de maig, per el que es modifica el Reglament del Impost sobre el Valor Afegit aprovat per el Reial Decret 1624/1992, de 29 de desembre.

BOE núm. 126 de 27/05/2017

CORRECCIÓ D’ERRORS. – Correcció d’errors de l’Ordre HFP/377/2017, de 28 d’abril, per la que es redueixen per el període impositiu 2016 els índexs de rendiment net aplicables en el mètode d’estimació objectiva del Impost sobre la Renda de les Persones Físiques per les activitats agrícoles i ramaderes afectades per diverses circumstàncies excepcionals.

BOE núm. 129 de 31/05/2017

 

Per a més informació, podeu contactar amb els nostres consultors: Contactar

Arfe Arderiu Consultors

  Muralla del Carme, 17-23, 1r (Ed. Can Jorba),
Manresa, 08241, (Barcelona)

  93 872 32 22

  93 872 67 62

Contingut inactiu fins a l´acceptació de les cookies de màrqueting. Per visualitzar correctament, accedeix a la configuració i activa la cookie específica.

Newsletter

Condicions legals