Novetats laborals 2020 (permís paternitat, revaloració pensions,..)

17 de gener de 2020

El permís de paternitat s'amplia a 12 setmanes:

Amb l'entrada de l'any nou s'ha elevat el permís de paternitat des de les 8 setmanes fins a les 12, una mesura del Decret Llei sobre igualtat laboral aprovada pel Govern el passat mes de març.

A partir del dia 1 de gener el permís de paternitat s'ha ampliat fins a les 12 setmanes i el segon progenitor haurà de gaudir de forma obligatòria les quatre primeres setmanes després del naixement del/la nen/a o les sis primeres en cas d'adopció o acolliment després de la resolució judicial.

En cas de naixement, la mare disposarà de 16 setmanes de permís, mentre que l'altre progenitor tindrà dotze setmanes, quatre de les quals haurà de realitzar-les de forma ininterrompuda després del part.

Les vuit setmanes restants podran gaudir-se al llarg del primer any de vida de l'infant i la mare podrà cedir fins a dues setmanes del seu permís al pare.

En el cas d'adopció, guarda amb fins d'adopció o acolliment, cada progenitor tindrà un període de suspensió obligatori de sis setmanes després de la resolució judicial d'adopció o de la decisió administrativa de guarda.

Al 2021, els permisos per naixement seran de 16 setmanes per a tots dos progenitors, iguals i intransferibles.

 

Salari mínim interprofessional:

El Govern, les patronals CEOE i Cepime, i els sindicats CCOO i UGT van tancar el dia 22 de gener un acord per apujar el Salari Mínim Interprofessional (SMI) a 950 euros mensuals per a aquest any 2020.

Aquesta mesura ha estat aprovada en el Consell de Ministres el 4 de febrer. El salari pel 2020 queda fixat, doncs, en 950 euros/mes o 31,66 euros/dia  En tot cas, els treballadors notaran la millora del seu salari des del dia 1 de gener d'aquest any, amb efectes retroactius.

 

Així mateix, el passat 28 de desembre es va publicar al Butlletí Oficial de l'Estat el Reial Decret Llei 18/2019, de 27 de desembre, pel qual s'adopten determinades mesures en matèria tributària, cadastral i de Seguretat Social.

Les mesures en ocupació i Seguretat Social es refereixen a les qüestions següents:

Revaloració de pensions i determinació de quanties de les pensions mínimes:

El Govern de Pedro Sánchez ha aplicat la revaloració de les pensions del 0,9%, amb efectes retroactius des del 1 de gener de 2020.

La pensió màxima pujarà gairebé 24 euros, al passar de 2.659,41 euros mensuals a 2.683,34 euros. Si es calcula en còmput anual, la pensió màxima ascendirà a 37.566,76 euros (incloent les pagues extraordinàries).

Podeu consultar com han quedat les quantitats de les pensions i les prestacions publiques aplicables pel 2020 al següent enllaç al BOE: https://www.boe.es/eli/es/rdl/2020/01/14/1/dof/spa/pdf

Novetats laborals 2020 (permís paternitat, revaloració pensions,..)

Novetats laborals 2020 (permís paternitat, revaloració pensions,..)

Novetats laborals 2020 (permís paternitat, revaloració pensions,..)

Quanties d'altres pensions i prestacions públiques:

  1. Límit màxim de percepció de pensió pública: 2.683,34 euros/mes o 37.566,76 euros/any.
  2. Pensions de l'extingida assegurança obligatòria de vellesa i invalidesa (SOVI):
  • Pensions del SOVI no concurrents: 6.127,80 euros/any.
  • Pensions del SOVI concurrents amb pensions de viduïtat d'algun dels règims del sistema de la Seguretat Social o amb alguna d'aquestes pensions i, a més, amb qualsevol altra pensió pública de viduïtat: 5.947,20 euros/any.
  1. Pensions de la Seguretat Social en la seva modalitat no contributiva: 5.538,40 euros/any.
  • Complement de pensió pel lloguer d'habitatge: 525 euros anuals.

 

Bases i tipus de cotització a la Seguretat Social:

Novetats laborals 2020 (permís paternitat, revaloració pensions,..)

S'acorda el manteniment de determinades normes de cotització, relatives a:

- Els topalls i bases màximes de cotització del sistema de Seguretat Social.

- La cotització dels sistemes especials d'empleats de la llar i els dels treballadors agraris per compte aliè i pròpia.

- Les bases i tipus de cotització del Règim Especial de Treballadors per compte propi o autònoms.

- La cotització en el sistema especial per a manipulació i empaquetatge de tomàquet fresc amb destinació a l'exportació.

- La prolongació de la suspensió del sistema de reducció de les cotitzacions per contingències professionals degudes a la disminució de la sinistralitat laboral.

 

Ampliació dels terminis de cancel·lació de préstecs i moratòries:

S'amplia en 10 anys, a partir del 2019, el termini de cancel·lació del préstec atorgat per l'Estat a l'Administració de Seguretat Social, d'acord amb el que preveu l'article 12 de la Llei de pressupostos generals de l'Estat per a 1999.

Igualment es contempla la possibilitat de sol·licitar a la Tresoreria General de la Seguretat Social l'ampliació de la carència concedida a vint anys i de la moratòria, fins a un termini màxim de deu anys, atorgades per aquesta a diverses institucions sanitàries conforme a anteriors normes pressupostàries.

 

Jubilació amb els requisits i condicions previs a la Llei 27/2011:

Es prorroga, un any més, fins a finals de 2020, la jubilació amb els requisits i condicions previs a la Llei 27/2011, d'1 d'agost, sobre actualització, adequació i modernització del sistema de Seguretat Social, per a les pensions de jubilació que es causin abans de l'1 de gener de 2021, en cas de persones en que la relació laboral s'hagi extingit abans de l'1 d'abril de 2013, sempre que després no estiguessin inclosos en algun règim de la Seguretat Social. També per a les persones amb relació laboral suspesa o extingida mitjançant expedient de regulació d'ocupació, convenis o acords subscrits abans de l'1 d'abril del 2013 (degudament registrats a l'INSS o a l'ISM), sempre que l'extinció o suspensió de la relació laboral es produeixi amb anterioritat al 1 de gener de 2021.

 

Per a un assessorament personalitzat pot contactar amb la nostra Àrea Laboral al 93 872 32 22 - laboralarfe.es

Arfe Arderiu Consultors

  Muralla del Carme, 17-23, 1r (Ed. Can Jorba),
Manresa, 08241, (Barcelona)

  93 872 32 22

  93 872 67 62

Contingut inactiu fins a l´acceptació de les cookies de màrqueting. Per visualitzar correctament, accedeix a la configuració i activa la cookie específica.

Newsletter

Condicions legals