Novetats laborals 2019

8 de gener de 2019

- Increment del Salari Mínim Interprofessional (SMI):

El Consell de Ministres va aprovar el Reial Decret 1462/2018, publicat en el BOE el passat 27 de desembre, on s’estableix el SMI pel 2019 que implica un augment del 22,3% respecte el SMI del 2018.

L’aplicació del nou SMI entra en vigor des del dia 1 de gener de 2019, sense distinció de sexe ni edat dels/les treballadors/es.

La quantitat del SMI pel Règim General queda establerta en:

900 euros mensuals / 30 euros diaris / 12.600 euros anuals (14 pagues).

Aquests imports s’entenen referits a la jornada màxima legal establerta en cada activitat, sense incloure la part proporcional dels diumenges i festius. En cas de realitzar una jornada inferior es percebrà la part proporcional.

El citat increment del SMI te com a objectiu prevenir la pobresa en el treball i fomentar un creixement salarial general més dinàmic, per tal de garantir una remuneració equitativa i reconèixer el dret dels treballadors a una remuneració suficient.

SMI per treballadors eventuals i temporers:

42,62 euros per jornada legal d’activitat (sempre que els serveis en una sola empresa no excedeixin de 120 dies).

Empleats/des de la Llar familiar:

Pels/les empleats/des de la llar que treballin per hores i en règim extern, l’import de l’hora efectivament treballada serà de 7,04 euros.

 

- Autònoms:

Les bases mínimes de cotització dels autònoms pugen un 1,25% el 2019, fins als 944,40 euros al mes. Aquesta pujada es va decidir després que les associacions que representen a aquests treballadors pressionessin perquè no es traslladés la pujada del salari mínim a les bases dels autònoms com diu la llei.

Per altra banda, també puja el tipus mínim de cotització general del 29,80% a un tipus obligatori del 30% al 2019. Aquest nou tipus, a més de la incapacitat temporal inclou també les cotitzacions per cessament d'activitat i formació.

Així mateix, es dóna la circumstància que, per primera vegada, la base mínima de cotització de l'autònom serà inferior a la de l'assalariat del Règim General (fixada en 1.050 euros al mes). Per evitar que hi hagi un transvasament d'assalariats a falsos autònoms, el Ministeri de Treball ha instaurat una nova infracció laboral, sancionada amb entre 3.126 i 10.000 euros per a l'empresari que doni de baixa a un empleat i el mantingui com a fals autònom.

Les multes econòmiques poden comportar delicte penal si són molt elevades. Quan les faltes de cotització superen els 50.000 euros en el període de retroactivitat de fins a 4 anys - vàlid per a qualsevol delicte fiscal - la situació passa a considerar-se de frau i, segons el cas, és possible que es defineixi com a cas de delicte penal que comporta de un a cinc anys de presó per a l'empresari que ha empleat falsos autònoms.

La quota mensual mínima que pagaven la majoria dels autònoms en el 2018 (278 euros) augmenta cinc euros des de l'1 de gener fins 283 euros al mes (64 euros més a l'any). Per altra banda, la quota mínima mensual dels autònoms societaris s'eleva a 6,89 euros al mes (83 a l'any).

Aquells autònoms que també cotitzin de forma simultània en el règim general de treballadors assalariats tindran dret al reintegrament del 50% de l'excés en què les seves cotitzacions per contingències comunes -comptabilitzant les aportacions de l'empresari i el treballador per compte d'altri i les de l’autònom-superin la quantia que s'estableixi a aquest efecte per la Llei de pressupostos generals de l'Estat per a cada exercici, amb el límit del 50 per cent de les quotes ingressades en aquest règim.

La tarifa plana durant els 12 primers mesos d'activitat dels nous autònoms o aquells que no hagin estat d'alta en el Règim Especial de Treballadors Autònoms (RETA) en els últims 24 mesos i tornin a donar-se d'alta, passarà de 50 a 60 euros , incloent la cotització per incapacitat temporal causada per contingències comunes i professionals, però no la cobertura de cessament d'activitat ni la de formació.

Una altra de les millores en les prestacions dels autònoms és que les treballadores autònomes, dins dels 24 mesos posteriors a la prestació de baixa per maternitat, podran obtenir la tarifa plana de 60 € durant 12 mesos, sense necessitat de cessar prèviament en la seva activitat.

Entitat gestora / mútua col·laboradora de la Seguretat Social:

Els treballadors inclosos en l'àmbit d'aplicació del règim especial de treballadors autònoms incorporats a l'esmentat règim especial amb anterioritat a l'1 de gener de 1998 i que, d'acord amb la disposició transitòria vint-novena del text refós de la Llei General de la Seguretat Social, haguessin optat per mantenir la protecció per la prestació econòmica per incapacitat temporal amb l'entitat gestora, en el termini de tres mesos hauran d'optar per una mútua col·laboradora de la Seguretat Social i tindrà efecte des l'1 de juny de el 2019.

Mentre es produeixi aquesta opció, seguirà gestionant la prestació per cessament d'activitat d'aquests treballadors autònoms el Servei Públic d'Ocupació Estatal i les contingències professionals seran cobertes per l'Institut Nacional de la Seguretat Social.

 

- Jubilació forçosa:

Es torna a afegir la possibilitat als convenis col·lectius d’establir clàusules que regulin la “jubilació forçosa”, modificant la disposició addicional desena del text refós de la Llei de l'Estatut dels Treballadors, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2015, de 23 d'octubre, que queda regulada en els termes següents:

Els convenis col·lectius podran establir clàusules que possibilitin l'extinció del contracte de treball pel compliment per part del treballador de l'edat legal de jubilació fixada en la normativa de Seguretat Social, sempre que es compleixin els requisits següents:

  1. El treballador afectat per l'extinció del contracte de treball ha de complir els requisits exigits per la normativa de Seguretat Social per tenir dret al cent per cent de la pensió ordinària de jubilació en la seva modalitat contributiva.
  2. La mesura ha de vincular-se a objectius coherents de política d'ocupació expressats en el conveni col·lectiu, com ara la millora de l'estabilitat en l'ocupació per la transformació de contractes temporals en indefinits, la contractació de nous treballadors, el relleu generacional o afavorir la qualitat de l'ocupació.

 

- Millores en la pensió de viudetat:

A partir del mes de Gener, la pensió de viudetat es calcularà aplicant el 60% de la base reguladora, culminant així la pujada de 8 punts que va aprovar el Govern el passat mes de Juliol.

Aquesta pujada beneficia a les persones amb 65 o més anys i que no perceben ingressos per treball ni altres pensions.

 

Per a més informació o assessorament podeu contactar amb la nostra Àrea Laboral al 93 872 32 22 – laboralarfe.es

Arfe Arderiu Consultors

  Muralla del Carme, 17-23, 1r (Ed. Can Jorba),
Manresa, 08241, (Barcelona)

  93 872 32 22

  93 872 67 62

Contingut inactiu fins a l´acceptació de les cookies de màrqueting. Per visualitzar correctament, accedeix a la configuració i activa la cookie específica.

Newsletter

Condicions legals