Novetats en el Règim Especial de Treballadors Autònoms

30 d’octubre de 2017

Com ja vàrem avançar mesos enrere en una de les nostres entrades al blog, les Corts Generals, en els darrers mesos, han estat elaborant una sèrie de mesures pel treballador autònom.

Després de diversos mesos de debat, finalment s’ha aprovat la Llei 6/2017, de 24 d’Octubre, de Reformes urgents del treball autònom.

A continuació, per la seva especial transcendència, detallarem els canvis més significatius i les dates en les quals entraran en vigor aquestes mesures:

 • Modificació del percentatge de recàrrec per ingrés fora de termini: Com a novetat, a partir del 1 de Gener del 2018, el recàrrec serà del 10% sempre que s’efectuï el pagament en el primer mes natural següent al venciment del termini reglamentari d’ingrés. Si el pagament és posterior, el recàrrec serà del 20%. 
 • Devolució d’ofici de l’excés de cotització per contingències comuns en situació de pluriactivitat: Les persones que cotitzin en pluriactivitat en varis règims o sistemes de seguretat social amb cobertura i cotització per contingències comuns que sobrepassin el llindar de cotització previst pels Pressupostos Generals de l’Estat, rebran d’ofici la devolució del 50% de l’excés de les seves cotitzacions. 
 • Alta inicial d’autònoms en situació de pluriactivitat: Aquells autònoms que causin alta, per primera vegada, en el Règim Especial de Treballadors Autònoms i que es trobin en situació de pluriactivitat podran optar: 
  • Si treballen, per compte aliè a Jornada Completa: Per cotitzar una base mínima equivalent al 50% de la Base mínima de cotització prevista pels Pressupostos General de l’Estat durant els primers 18 mesos d’alta i durant els 18 mesos posteriors, per un import equivalent al 75% de la base de cotització mínima. 
  • Si treballen a temps parcial, a partir del 50% de jornada: Per cotitzar una base mínima equivalent al 75% de la Base mínima de cotització prevista pels Pressupostos General de l’Estat durant els primers 18 mesos d’alta i durant els 18 mesos posteriors, per un import equivalent al 85% de la base de cotització mínima.

Així doncs, totes aquelles persones que vulguin causar alta inicial en el Règim Especial de Treballadors Autònoms hauran de ponderar i assessorar-se per veure quina mesura d’estímul (reducció o bonificació prevista) els hi pot ser més beneficiosa, doncs també es preveuen les següents mesures per altes inicials en aquest règim:

 • Reducció i bonificació en les quotes d’autònoms: per altes inicials i, com a novetat, a partir de l’01-01-2018, per aquells autònoms que faci 2 anys o més que no es troben d’alta en el règim d’autònoms. Els imports i % de reducció/bonificació també es modifiquen:
  • Per majors de 30 anys:
   • 50 euros mensuals durant els primers 12 mesos següents a la data d’alta. Si l’autònom escull una base superior a la mínima es podran aplicar una bonificació, durant el mateix termini, del 80% sobre la quota per contingències comuns.
   • Durant els 6 mesos següents al període inicial, una reducció del 50% de la quota.
   • Durant els 3 mesos següents, una reducció del 30%.
   • I per últim: una bonificació del 30% durant els 3 últims mesos.

                             En conjunt, pels majors de 30 anys, es preveuen una sèrie de quotes bonificades durant els 2 primers anys.

                    Per menors de 30 anys o dones menors de 35 anys:

                           Podrà aplicar-se una bonificació addicional a les previstes pels majors de 30 anys, del 30% durant els 12 mesos posteriors. 

 • Reducció i bonificacions per persones amb discapacitat, víctimes de violència de gènere i del terrorisme que treballin per compte propi: En aquest cas, el requisit per gaudir-ne també es redueix als 2 anys de no alta en el règim. Els imports de reducció i bonificació es mantenen igual per un període màxim de 5 anys. 
 • Bonificació altes com a familiar col·laborador: Per noves altes o per a persones que faci més de 5 anys que no es troben d’alta en el règim d’autònoms. Les bonificacions tindran una durada de 24 mesos, els 18 primers mesos bonificació del 50% de quota i durant els 6 restants del 25%. 
 • Autònoms en situació de maternitat o paternitat: Els autònoms podran gaudir d’una bonificació del 100% de les quotes d’autònoms durant el període de descans. 
 • Prestacions per maternitat i paternitat: A partir del mes de Març de l’any 2018, la prestació es calcularà fent una mitjana de les bases de cotització dels 6 mesos anteriors al fet causant. 
 • Bonificació per contractació indefinida de familiars: Es preveu una bonificació del 100% d’una part de la seguretat social (cotització per contingències comuns), durant un període de 12 mesos. Aquesta bonificació implicarà el manteniment de la contractació un mínim de 6 mesos. 
 • Mesures tributàries (entrada en vigor a partir del 01/01/2018): Per primes d’assegurances per malaltia satisfetes a favor del propi autònom i per a la seva família, deducció de les despeses de manutenció del propi autònom que es derivin del propi desenvolupament de la seva activitat econòmica (sempre que es generi en establiments de restauració o hostaleria i que s’abonin amb targeta). També es preveu una deducció del 30% de les despeses de subministraments (telèfon, llum, gas i internet), en aquells casos que l’autònom no disposi de local d’activitat i desenvolupi la seva activitat en el seu domicili. 
 • Es reconeix l’accident “in itinere” pels treballadors autònoms que tinguin escollida la cobertura d’accidents de treball. 
 • Nous terminis d’alta i cotització en el règim d’autònoms: A partir del 1 de Gener de 2018, les altes s’hauran de cursar en el mateix dia d’inici d’activitat o de forma prèvia. Les tres primeres altes de l’any, permetran la cotització pels dies d’alta. Fins ara, la cotització sempre era amb caràcter mensual. 
 • A partir del 1 de Gener de 2018, els autònoms podran modificar la base de cotització fins a 4 vegades al llarg de l’any. 
 • Jubilació activa: S’amplia el % de la pensió fins al 100% per aquells autònoms individuals que tinguin contractat personal assalariat. De la redacció de la llei se’n desprèn que no serà aplicable en autònoms societaris.

 

Per a més informació i assessorament, posa’t en contacte amb la nostra Àrea Laboral al 93 872 32 22 – laboralarfe.es 

Arfe Arderiu Consultors

  Muralla del Carme, 17-23, 1r (Ed. Can Jorba),
Manresa, 08241, (Barcelona)

  93 872 32 22

  93 872 67 62

Contingut inactiu fins a l´acceptació de les cookies de màrqueting. Per visualitzar correctament, accedeix a la configuració i activa la cookie específica.

Newsletter

Condicions legals