Novetats dels Pressupostos Generals de l’Estat previstos per l’any 2018 en l’àmbit social

5 de juliol de 2018

Com cada any, amb la publicació dels Pressupostos Generals de l’Estat per l’any 2018 i l’entrada en vigor dels mateixos, s’incorporen una sèrie de novetats en l’àmbit social. A continuació es realitza una breu síntesis de les més rellevants:

  • Ampliació del permís de paternitat: A partir del dia 5 de Juliol, els beneficiaris del permís de paternitat podran gaudir d’una setmana més. Fins a l’entrada en vigor dels mateixos, el permís de paternitat tenia una durada de 4 setmanes. A partir d’ara, el permís de paternitat s’ampliarà en una setmana més, sent d’un total de 5 setmanes.
  • Increment de la base màxima de cotització: A partir del dia 1 d’Agost, la base màxima de cotització passarà a ser de 3.803,70 euros mensuals o de 126,79 euros màxims diaris.
  • Increment de la base mínima de cotització en el Règim Especial de Treballadors Autònoms: A partir del dia 1 d’Agost, la base mínima de cotització passarà dels 919,80 euros actuals a 932,70 euros mensuals.
  • Increment addicional de les pensions: Les pensions en modalitat contributiva i pensions de classes passives experimenten un increment addicional d’un 1,35% sobre el increment del 0,25% que es va preveure inicialment, és a dir, d’un total de 1,6%. Al llarg del mes de Juliol, l’administració d’ofici procedirà al ingrés de les diferències amb efectes retroactius. Per altra banda, les pensions mínimes s’incrementen el 0,25% que es va preveure inicialment, amb un 2,75% addicional, sent el increment en total d’un 3% per l’any 2018.
  • Modificació del límit d’ingressos per tenir dret al complement per mínims: S’incrementa el límit màxim d’ingressos per tenir dret al complement per mínims, passant dels 7.133,97 euros als 7.151,80 euros. Els efectes del increment del límit d’ingressos es retrotrauen a 1 de Gener d’aquest any.
  • Endarreriment en l’entrada en vigor del polèmic factor de sostenibilitat en les pensions: S’endarrereix, com a mínim, fins l’any 2023 l’entrada en vigor de l’aplicació del factor de sostenibilitat en les pensions públiques.
  • Increment del percentatge aplicable sobre la base reguladora en la pensió de viduïtat en pensionistes de 65 anys o més que no percebin cap altra pensió pública: En aquests casos, el % passa del 52% a ser del 56%. Es preveu que l’any 2019 s’incrementi fins el 60%.
  • Complement per beneficiaris d’una pensió no contributiva que resideixin en un habitatge de lloguer: Es preveu un complement de pensió per import de 525 euros anuals per a pensionistes que acreditin que no disposen d’habitatge en propietat i que viuen habitualment en un habitatge de lloguer. No resultarà d’aplicació quan l’arrendatari mantingui relació de parentiu amb l’arrendador (fins a tercer grau, o bé sigui el cònjuge o la parella estable).
  • Nova bonificació per a treballadors autònoms que resideixin i desenvolupin la seva activitat en un municipi de menys de 5.000 habitants: Per aquells treballadors autònoms que causin alta inicial en el Règim Especial de Treballadors Autònoms o faci més de dos anys que no haguessin estat en situació d’alta, si els hi és reconeguda la bonificació de l’article 31.1. Llei 20/2007, podran gaudir, un cop finalitzat el període inicial de 12 mesos de reduccions, a les mateixes reduccions durant 12 mesos més. Els requisits per a la seva aplicació son: 1) Estar empadronat en un municipi de menys de 5.000 habitants, 2) Estar donat d’alta en el cens d’obligats tributaris amb una adreça d’activitat que correspongui a un municipi de menys de 5.000 habitants, 3) Mantenir l’alta d’activitat en el municipi de 5.000 habitants durant un període de dos anys següents a partir de l’alta en el Règim Especial de Treballadors Autònoms i mantenir l’empadronament durant quatre anys següents a l’alta d’autònoms. També resultarà d’aplicació en les reduccions i bonificacions previstes pel article 32.1. de la mateixa llei per autònoms amb discapacitat, víctimes de violència de gènere i víctimes de terrorisme en els termes previstos pels Pressupostos Generals de l’Estat 2018.

 

Per a més informació o assessorament, podeu contactar amb la nostra Àrea Laboral al 93 872 32 22 – laboralarfe.es

Arfe Arderiu Consultors

  Muralla del Carme, 17-23, 1r (Ed. Can Jorba),
Manresa, 08241, (Barcelona)

  93 872 32 22

  93 872 67 62

Contingut inactiu fins a l´acceptació de les cookies de màrqueting. Per visualitzar correctament, accedeix a la configuració i activa la cookie específica.

Newsletter

Condicions legals