Modificacions fiscals per l’any 2018

2 de gener de 2018

Com a mesures que apliquen ja per l’any 2017 trobem que no serà considerat com a retribució en especies la formació dels treballadors quan es tracta de formació vinculada i necessària pel seu lloc de treball; per altra banda, les persones que tinguin la tutela o custodia de fills de familiars també podran gaudir del mínim familiar exempt per aquest concepte.

Ja per l’any 2018 l’anunciada tributació dels drets preferents de subscripció que ja començaran a tenir una retenció del 19% (fins ara es consideraven menys valor de compra, fins al 2016 i increment patrimonial sense retenció al 2017), en un nou moviment per cobrar els impostos anticipadament per part de la hisenda espanyola i que no deixa de ser un nou impost encobert.

Com a obligacions d’informació caldrà informar de les disminucions de capital i retorns de prima d’emissió amb devolució d’aportacions de societats no cotitzades per augmentar-ne el control.

Dues millores per l’administrat: l’augment d’imports exempts per algunes beques d’estudis i doctorats i l’augment de l’import de dietes exemptes pels treballadors que es desplacin a treballar fora del domicili de la seva empresa de 9€ a 11€ diaris. Continuen exemptes les retribucions en espècie per assegurances de malaltia del treballador, cònjuge i fills (inclosos els tutelats o custodiats per resolució judicial) amb un màxim exempt de 500 € per cada un, o 1.500 € ens cas de minusvàlues.

Pel que fa als mòduls es compleixen les especulacions i finalment es mantenen els límits del 2017 per poder continuar tributant en aquest règim (bàsicament els de transport, tallers de reparació de vehicles i els d’agricultura i ramaderia). Qui vulgui canviar la tributació pel 2018 ho haurà de comunicar durant aquest mes de gener.

Respecte de l’impost de societats pràcticament no hi ha canvis per a les PIMES, només s’exigeix més informació per part de les “empreses dominants de grups” que caldrà que informin país a país, més regulació per a les empreses d’assegurances i diferències en el tractament de la compensació de crèdits impositius davant d’hisenda que passen a ser crèdit exigible davant l’AEAT per possibles insolvències.

Finalment es demana una millora en la informació subministrada en l’impost de successions i donacions per exercir també un major control sobre el declarat.

Per a més informació o assessorament, contacta amb la nostra Àrea Fiscal al 93 872 32 22 – fiscalarfe.es  

Arfe Arderiu Consultors

  Muralla del Carme, 17-23, 1r (Ed. Can Jorba),
Manresa, 08241, (Barcelona)

  93 872 32 22

  93 872 67 62

Contingut inactiu fins a l´acceptació de les cookies de màrqueting. Per visualitzar correctament, accedeix a la configuració i activa la cookie específica.

Newsletter

Condicions legals