Modificació percentatge pensió de viudetat

30 de juliol de 2018

El ple del Congrés dels Diputats va aprovar al 2011 l’Informe d’avaluació i reforma del Pacte de Toledo, entre les recomanacions efectuades en el citat informe es trobava la referida a les prestacions de viudetat i orfandat, en concret, es proposava que la intensitat protectora havia de concentrar-se en les persones beneficiaries de la pensió de viudetat, amb 65 o més anys, per les que la pensió constitueix la seva principal font d’ingressos, considerant que aquesta millora de l’acció protectora podria desenvolupar-se incrementant el percentatge a aplicar a la base reguladora de la pensió. Amb l’objectiu de donar compliment a aquesta recomanació, es preceptuava l’increment del percentatge a aplicar a la base reguladora de la pensió de viudetat fins al 60% per les persones beneficiaries majors de 65 anys que complissin una sèrie de requisits. No obstant, les mesures urgents en matèria pressupostària, tributaria i financera per la correcció del dèficit públic van disposar l’aplaçament d’aquestes mesures obeint a la important desviació de saldo pressupostari.

Aquesta tendència econòmica negativa ha anat variant favorablement des de l’any 2012 fins a l’actualitat, motiu pel qual, enguany, els Pressupostos Generals de l’Estat pel 2018 i en virtut del Real Decret 900/2018, de 20 de juliol, de desenvolupament sobre l’actualització, adequació i modernització del sistema de Seguretat Social, en matèria de pensió de viudetat, es contempla un increment de quatre punts en el percentatge a aplicar a la base reguladora de les pensions de viudetat que compleixin amb una sèrie de requisits. El percentatge restant fins a arribar al 60% s’incrementarà a partir del 1 de gener de 2019.

Així mateix, quan la persona beneficiaria deixi de complir els requisits que generen el dret a millora, es tornarà a aplicar el règim general de la pensió de viudetat (52%).

Ara bé, l’actualització del percentatge aplicable a la base reguladora per determinar la pensió de viudetat, no suposa en cap moment la pèrdua del dret a la percepció dels corresponents complements a mínims determinats en les diferents Lleis de Pressupostos Generals de l’Estat.

La finalitat d’aquesta reforma del sistema de prestacions de viudetat és per actuar contra l’esquerda de gènere en les pensions del sistema i millorar la situació del col·lectiu de pensionistes sense ingressos addicionals.

Requisits de les persones beneficiaries:

  • Haver complert una edat igual o superior als 65 anys.
  • No tenir dret a cap altra pensió pública o estrangera.
  • No percebre ingressos per la realització de treball, ja sigui per compte propi o aliè.
  • No percebre rendiments del capital, d’activitats econòmiques o guanys patrimonials, d’acord amb el concepte establert per les citades rendes en l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, què en còmput anual superin el límit d’ingressos establert en la corresponent Llei de Pressupostos Generals de l’Estat per ser beneficiari de la pensió mínima de viudetat.

Aquesta millora no té caràcter consolidable. És a dir, que la pèrdua d’algun dels requisits motivarà l’aplicació del percentatge del 52%. La suspensió de la millora tindrà efectes econòmics des del primer dia del mes següent al incompliment d’algun dels requisits.

Les persones beneficiàries estan obligades a presentar davant l’entitat gestora de la Seguretat Social que correspongui, en el termini d’un mes a contar des de la data en que es produeixin, comunicació degudament acreditada de les variacions que hagin tingut lloc en la seva situació que pugui suposar la suspensió del dret al percentatge.

Les persones beneficiaries residents a l’estranger estaran obligades, a més a més, a presentar abans de l’1 de març de cada any la declaració relativa al manteniment o no dels requisits establerts.

Aplicació progressiva:

  • A partir de l’1 d’agost de 2018, s’aplicarà el 56%.
  • A partir de l’1 de gener de 2019, s’aplicarà el 60%.

Les noves quanties s’aplicaran d’ofici a les pensions que es trobin vigents, sempre que, d’acord amb les dades de que disposi l’entitat gestora, concorrin tots els requisits esmentats anteriorment. Si hi ha algun canvi respecte l'any anterior que impliqui complir amb algun dels requisits, per sol·licitar l'increment caldrà presentar una declaració d'ingressos. No obstant, aquesta nova quantia no s’aplicarà d'ofici a les pensions reconegudes en aplicació de normes internacionals, ni quan la persona titular de la pensió resideixi a l’estranger.

 

Per a més informació o per a un assessorament personalitzat, podeu contactar amb la nostra Àrea Laboral al 93 872 32 22 – laboralarfe.es

Arfe Arderiu Consultors

  Muralla del Carme, 17-23, 1r (Ed. Can Jorba),
Manresa, 08241, (Barcelona)

  93 872 32 22

  93 872 67 62

Contingut inactiu fins a l´acceptació de les cookies de màrqueting. Per visualitzar correctament, accedeix a la configuració i activa la cookie específica.

Newsletter

Condicions legals