Modificació del Llibre Cinquè del Codi Civil de Catalunya, per regular les instal·lacions per a la millora de l’eficiència energètica o hídrica i dels sistemes d’energies renovables en les Comunitats de Propietaris.

El 21 de Desembre del 2021 es va aprovar la modificació del Llibre Cinquè del Codi Civil de Catalunya, per incorporar la regulació de les instal·lacions per a la millora de l’eficiència energètica o hídrica i dels sistemes d’energies renovables als edificis.

 

Quines són les modificacions més rellevants?

-Article 553-25. Règim general d’adopció d’acords que exigeix la majoria simple de propietaris/es i quotes per:

-Les innovacions exigibles per l’eficiència energètica o hídrica dels immobles.

-L’execució d’obres per a instal·lar infraestructures comunes o equips amb la finalitat de millorar l’eficiència energètica o hídrica, així com per a instal·lar sistemes d’energia renovables d’ús comú en elements comuns.

-L’execució de les obres per a instal·lar infraestructures o equips amb la finalitat de millorar l’eficiència energètica o hídrica, així com per a instal·lar sistemes d’energia renovables d’utilitat particular en elements comuns, a sol·licitud dels/les propietaris/es interessats/des, encara que afectin l’estructura o   configuración exterior. L’acord adoptat inclou, si la instal·lació existent ho permet, l’accés d’altres propietaris/es sempre que abonin l’import que els hagués correspost quan es va fer la instal·lació, degudament actualitzat, així com el cost de l’adaptació necessària per tenir-hi accés. Els/Les propietaris/es que vulguin tenir accés a les instal·lacions preexistents han de comunicar-ho prèviament a la presidència o a l’administració de la Comunitat.

-La participació en la generació d’energies renovables compartides amb altres Comunitats de Propietaris.

-Els contractes de finançament per a fer front a les despeses derivades de l’execució de les obres o de les instal·lacions previstes pels apartats anteriors.

 

-Article 553-26. Adopció d’acords per unanimitat i majories qualificades.

-Els contractes de finançament que tinguin un termini d’amortització de més de 15 anys.

 

-Article 553-30. Vinculació d’acords.

-Les despeses originades per les obres d’instal·lacions d’infraestructures o equips comuns amb la finalitat de millorar l’eficiència energètica o hídrica, així com de la instal·lació de sistemes d’energies renovables d’ús comú en elements comuns, són a càrrec de tots/es els/les propietaris/es si deriven de l’acord de junta, de conformitat amb el que estableix l’article 553-25.2.d).

Els/Les propietaris/es dissidents, en tot cas, estan obligats/des si el valor total de la despesa acordada no excedeix les tres quartes parts del pressupost anual vigent de la Comunitat per raó de les despeses comunes ordinàries, un cop descomptades les subvencions o ajuts públics que els puguin correspondre per aquest concepte.

 

-Article 553-42. Ús i gaudi d’elements comuns.

-En el cas que la Junta acordi instal·lacions per a l’eficiència energètica o hídrica o de sistemes d’energia renovables per a l’ús comunitari en elements comuns on existeixin instal·lacions o sistemes d’utilitat particular prèviament autoritzades, incompatibles amb en nou acord, la Comunitat assumeix la remoció (fer-ho treure) i ha d’indemnitzar els danys que la remoció comporti al/la propietari/a.

 

-Article 553-43. Elements comuns d’ús exclusiu.

-Els/Les propietaris/es d’elements privatius que tenen l’ús exclusiu dels elements comuns poden executar obres de millorar per l’eficiència energètica o hídrica fent-se càrrec de totes les despeses que es derivin, com el manteniment.

 

-Article 553-44. Conservació i manteniment dels elements comuns.

-Els/Les propietaris/es que es beneficien de la instal·lació d’infraestructures o equips de millora de l’eficiència energètica o hídrica han d’assumir la conservació i el manteniment en la seva totalitat.

 

Per a més informació, posa’t en contacte amb la nostra Àrea de Finques al 938723222 o finquesarfe.es

Arfe Arderiu Consultors

  Muralla del Carme, 17-23, 1r (Ed. Can Jorba),
Manresa, 08241, (Barcelona)

  93 872 32 22

  93 872 67 62

Contingut inactiu fins a l´acceptació de les cookies de màrqueting. Per visualitzar correctament, accedeix a la configuració i activa la cookie específica.

Newsletter

Condicions legals