Lloguer d’habitatge a estudiants

A continuació us expliquem les característiques i requisits del contracte d’arrendament per a estudiants:

- Es considera arrendament d’ús diferent al d’habitatge

L’article 2 de la Llei d’Arrendaments Urbans indica que es considera arrendament d’habitatge aquell arrendament que recaigui sobre una edificació habitable i que la seva destinació principal sigui satisfer la necessitat permanent d’habitatge de l’arrendatari.

L’article 3 de la mateixa Llei indica que es considera arrendament per ús diferent d’habitatge aquell arrendament que tingui com a destinació principal un ús diferent de l’establert a l’article anterior… Tindran aquesta consideració els arrendaments de finques urbanes per temporada, sigui d’estiu o qualsevol altre (…)

- Qui ha de firmar el contracte?

S’ha de diferenciar entre llogar el pis a un sol estudiant en concret, del que normalment responen o firmen els pares i, una altra, que el pis es llogui a diversos estudiants, ja que en aquest cas recomanaríem que tots els estudiants signin el contracte, perquè l’arrendament sigui solidari, i cadascú respongui de la totalitat de la renda en cas d’impagament.

Si el contracte el firma només un dels arrendataris, només el que signa tindrà responsabilitat i serà l’únic legitimat judicialment.

- Fiança

Com que no estem davant d’un arrendament d’habitatge, l’arrendatari haurà de satisfer, com a mínim 2 mesos, al qualificar-se d’ús diferent al d’habitatge.

- Aval

És molt comú que s’exigeixi el document d’aval i que siguin els pares dels arrendataris qui els avalin per assegurar el compliment de les obligacions econòmiques.

- Impostos

Pel que fa referència a l’IVA, aquest lloguer de temporada entre particulars està exempt d’IVA, així que l’arrendatari només haurà de pagar la renda pactada.

Sí que hauran de pagar IVA les societats que actuïn com arrendatàries dels habitatges. No obstant això, les operacions quedaran exemptes d’IVA si al contracte d’arrendament apareix el nom de la persona física que ocuparà l’habitatge.

- Certificat d'Eficiència Energètica

És obligatori en aquells arrendaments posteriors al 7 de juny del 2017, excepte que la duració del contracte sigui inferior a 4 mesos a l’any.

L’arrendador està obligat a fer constar al contracte una clàusula que indiqui que en el moment de la firma s’aporta aquest Certificat, facilitant una còpia a l’arrendatari.

 

Per a qualsevol dubte, posa't en contacte amb el nostre Departament de Finques al 93 872 32 22 o finquesarfe.es

 

Arfe Arderiu Consultors

  Muralla del Carme, 17-23, 1r (Ed. Can Jorba),
Manresa, 08241, (Barcelona)

  93 872 32 22

  93 872 67 62

Contingut inactiu fins a l´acceptació de les cookies de màrqueting. Per visualitzar correctament, accedeix a la configuració i activa la cookie específica.

Newsletter

Condicions legals