Les empreses deixen de tenir l'obligació per llei d'adquirir un Llibre de visites pel seus centres de treball

6 d’octubre de 2016

Els informem que finalment ha quedat regulada la no obligatorietat d’adquirir un “Llibre de visites” per cada centre de treball. Així doncs, des del passat dia 13 de setembre de 2016 ha deixat de ser obligatori per a les empreses adquirir un "Llibre de visites" pels centres de treball, tant en format paper com en format electrònic. Aquest canvi s’ha establert a través de l'Ordre ESS / 1452/2016, de 10 de juny, per la qual es regula el Model de Diligència d'Actuació de la Inspecció de Treball i Seguretat Social.

A partir d’aquesta data els inspectors de Treball i Seguretat Social i els subinspectors Laborals aniran proveïts de formularis per estendre i remetre diligència per escrit de cada actuació que realitzin a l'empresa i/o subjecte inspeccionat, on hi faran constar les matèries o aspectes examinats i altres incidències concurrents.

Cadascun dels exemplars lliurats o tramesos a l'empresa (diligències) hauran de conservar-se durant un termini de cinc anys, a comptar des de la data d'expedició, per tenir-los a disposició de la ITSS. I igualment, hauran de conservar-se a disposició de la Inspecció, els llibres de visites, així com els models de diligència estesos amb anterioritat a l'entrada en vigor d'aquesta Ordre, per un període de cinc anys, a comptar des de la data de la última diligència realitzada.
D'altra banda, durant aquest període, la Inspecció tindrà l'obligació de conservar les diligències efectuades en els llibres de visites electrònics i les empreses afectades podran sol·licitar còpia de les diligències a elles referides.

Per a més informació, pot contactar amb la nostra Àrea Laboral al 93 872 32 22.

Arfe Arderiu Consultors

  Muralla del Carme, 17-23, 1r (Ed. Can Jorba),
Manresa, 08241, (Barcelona)

  93 872 32 22

  93 872 67 62

Contingut inactiu fins a l´acceptació de les cookies de màrqueting. Per visualitzar correctament, accedeix a la configuració i activa la cookie específica.

Newsletter

Condicions legals