La vaga del 8 de Març: Quins són els drets i deures de cadascuna de les parts?

7 de març de 2018

Tal i com és sabut, el proper 8 de Març, les treballadores i els treballadors estan convocats, per nombroses organitzacions sindicals, a sumar-se a una jornada de vaga general, bé sigui de forma completa o amb caràcter parcial (afectant únicament una part de la jornada).

Davant d’aquesta convocatòria de vaga, generalment, tant empreses com treballadors tenen dubtes sobre els seus drets i deures. Per aquest motiu, a continuació intentarem resoldre els dubtes laborals més freqüents que solen sorgir davant d’aquestes convocatòries.

Dubtes freqüents per a treballadors:

- Quina repercussió econòmica em suposarà sumar-me a la convocatòria de vaga?

El contracte de treball queda en situació de suspens. Per aquest motiu, el/la treballador/a que decideixi participar en la jornada de vaga convocada, pot veure minorat el seu salari en proporció a les hores de vaga.

S’ha de tenir en compte que quan ens referim a salari, no només ens referim a l’afectació del salari mensual sinó també respecte la resta de conceptes salarials de venciment superior, com per exemple, les gratificacions extraordinàries.

El descompte retribuït, sempre es realitzarà en proporció a la jornada de vaga realitzada, de tal forma que aquells/es treballadors/es que secundin la vaga a temps parcial, veuran minorat el seu salari en proporció a les hores no treballades.

Quina repercussió té en matèria de Seguretat Social (cotització)?

Les hores o el dia no treballat no seran cotitzats a la Seguretat Social.

Estic obligat/da a fer vaga?

En cap cas. Tal com estableix el Reial Decret Llei 17/1977, de 4 de Març, sobre relacions de treball, el dret de vaga és un dret individual de cadascun dels treballadors, de tal forma que tots/es els/les treballadors/es són lliures per decidir voluntàriament si s’hi volen sumar o no.

- Pot obligar-me l’empresa a treballar?

No, llevat de ser designat per a prestar serveis mínims en aquells sectors en els quals la seva prestació sigui d’obligat compliment d’acord amb el que disposa l’Ordre TSF/24/2018, de 1 de març, pel qual es garanteixen els serveis essencials que s’han de realitzar en la Comunitat Autònoma de Catalunya durant la vaga general convocada pel 8 de Març de 2018.

- He d’informar a l’empresa que exerciré el dret a vaga?

No, no hi ha obligació legal de comunicar-ho.

 

Dubtes freqüents per empreses:

- Puc descomptar els dies o les hores dels treballadors/es que exerceixin el dret a vaga?

Efectivament, tal com comentàvem en l’apartat anterior, l’empresa pot realitzar el descompte del dia o de les hores dels/les treballadors/es. En tot cas, degut a que tampoc es procedirà a la cotització del dia o de les hores de vaga, caldrà comunicar a la Seguretat Social (amb la major brevetat possible) la relació de treballadors/es que exerceixen el dret i en quina forma.

- Es pot sol·licitar que els treballadors/es comuniquin formalment l’exercici del dret?

No es recomana a les empreses realitzar aquesta pràctica, degut a que podria considerar-se com intent de coacció i/o desincentivació del seu exercici.

- Puc contractar treballadors/es per suplir l’absència dels/les treballadors/es absents?

Tal com estableix l’article 6 del RD Llei 17/1977, l’empresa no pot contractar a treballadors/es per cobrir l’absència dels treballadors/es que fan vaga, a excepció d’aquells casos en els quals s’hagués de prestar serveis mínims i els treballadors designats per a fer-ho haguessin incomplert la seva obligació de prestar aquests serveis.

 

Per a més informació o consultes, poden contactar amb la nostra Àrea Laboral al 93 872 32 22 – laboralarfe.es

Arfe Arderiu Consultors

  Muralla del Carme, 17-23, 1r (Ed. Can Jorba),
Manresa, 08241, (Barcelona)

  93 872 32 22

  93 872 67 62

Contingut inactiu fins a l´acceptació de les cookies de màrqueting. Per visualitzar correctament, accedeix a la configuració i activa la cookie específica.

Newsletter

Condicions legals