La prestació de paternitat després dels Pressupostos Generals de l’Estat 2018

4 d’octubre de 2018

De forma anterior a l’entrada en vigor dels actuals Pressupostos General de l’Estat (d’ara en endavant “PGE”), la prestació de paternitat es reconeixia amb una durada total de 4 setmanes (28 dies). Amb l’aprovació dels PGE, la prestació de paternitat s’ha ampliat afegint una setmana addicional, sent actualment d’un total de 5 setmanes, és a dir, de 35 dies. Aquest permís de 5 setmanes de descans per paternitat resulta ampliable en aquells casos en els quals es tracta de parts de dos o més fills. En aquests casos, el descans s’amplia en dos dies més per cada fill a partir del segon.

En la present entrada del blog respondrem a una sèrie de qüestions que ens esteu plantejant, a l’hora de decidir com gaudir del permís:

  • Quan puc gaudir del permís de paternitat?

Si treballes per compte aliè, el descans per paternitat es podrà iniciar una vegada hagis gaudit del permís retribuït a càrrec de l’empresa per naixement de fill/a. La durada d’aquest permís retribuït es regula en el conveni col·lectiu que resulti d’aplicació a l’empresa.

El descans per paternitat es pot iniciar a temps complet o temps parcial, previ acord amb l’empresa, en els següents moments:

  • De forma immediatament posterior al permís retribuït, és a dir, un cop s’hagi gaudit del permís retribuït d’empresa.
  • En qualsevol moment mentre es mantingui vigent la prestació per maternitat de l’altre progenitor.
  • O bé, fins i tot, de forma immediatament posterior a la finalització de la maternitat.

Si treballes per compte propi, podràs iniciar el descans:

  • A partir de la data de naixement o a partir de la decisió administrativa o judicial d’acolliment, o bé de la resolució judicial d’adopció.
  • En qualsevol moment, a partir dels supòsits de l’apartat anterior, i fins que no finalitzi la suspensió del contracte per maternitat.
  • O bé, fins i tot, de forma immediatament posterior a la finalització de la suspensió per maternitat.
  • L’he de gaudir obligatòriament a temps complet?

No, les parts (empresa i treballador) poden acordar el seu gaudiment a temps parcial. L’únic requisit és que una vegada iniciat el descans es gaudeixi aquest de forma ininterrompuda, com a mínim 4 setmanes. Es pot combinar una part del permís a temps complet i una altra part a temps parcial. Per a fer-ho s’exigeix acord d’empresa, el qual haurà de ser presentat davant del Institut Nacional de la Seguretat Social quan es tramiti la prestació de paternitat.

Així mateix, la 5a setmana no ha de gaudir-se de forma obligatòria consecutiva a les 4 setmanes de descans. Si es desitja, aquesta 5a setmana es pot gaudir de forma independent a la finalització de les 4 setmanes de descans, sempre que es faci abans que el nadó compleixi els 9 mesos d’edat.

Els treballadors per compte propi també poden gaudir del descans de forma parcial. En aquest cas, obligatòriament la reducció serà del 50%, de tal forma que la prestació quedarà reduïda a la meitat i la inactivitat també forçosament haurà de ser en aquest percentatge.

  • No vull gaudir de la totalitat del permís. Estic obligat a fer-ho?

No, pots decidir lliurament no gaudir de la totalitat del permís. Si et reincorpores al teu lloc de treball, la prestació per paternitat s’extingirà.

Per a més informació, podeu concertar cita amb l’Àrea Laboral al 93 872 32 22 – laboralarfe.es

Arfe Arderiu Consultors

  Muralla del Carme, 17-23, 1r (Ed. Can Jorba),
Manresa, 08241, (Barcelona)

  93 872 32 22

  93 872 67 62

Contingut inactiu fins a l´acceptació de les cookies de màrqueting. Per visualitzar correctament, accedeix a la configuració i activa la cookie específica.

Newsletter

Condicions legals