La Generalitat de Catalunya ha obert convocatòria per sol·licitar subvencions pel foment de la rehabilitació d’edificis

El dia 5 de juny es van aprovar les bases reguladores per demanar subvencions per la conservació, rehabilitació i instal·lació d’ascensors.

Quines són les actuacions subvencionables?

1. Foment de la millora de l’eficiència energètica i sostenibilitat.

1.1. Actuacions a edificis d’habitatges residencials col·lectius, incloent les que es portin a terme a dins dels habitatges per millorar l’eficiència energètica i sostenibilitat:

- Actuacions en façana, coberta,... per reduir la despesa energètica de calefacció o refrigeració millorant l’aïllament tèrmic, substitució de tancaments,...

- Instal·lacions i millora de nous sistemes de calefacció, refrigeració, producció d’aigua calenta sanitària, o l’increment de l’eficiència energètica dels equips ja existents.

- Instal·lació d’equips de generació d’energies renovables, com l’energia solar fotovoltaica, biomassa o geotèrmia, que redueixin el consum d’energia convencional tèrmica o elèctrica de l’edifici.

- Millora d’eficiència energètica de les instal·lacions comuns d’ascensors i il·luminació, mitjançant la substitució de làmpades, sistemes de control d’encesa i regulació del nivell d’il·luminació.

- Instal·lació o millora de mecanismes per l’estalvi d’aigua.

- Millora o condicionament d’instal·lació de recollida i separació de residus.

- Actuacions per fomentar la mobilitat sostenible, com instal·lació de punts de recàrrega de vehicles elèctrics als aparcaments.

- Instal·lació de façanes o cobertes vegetals.

- Instal·lació de sistema de domòtica.

- La inspecció Tècnica de l’Edifici (ITE) pot ser amb deficiències o sense.

1.2. Actuacions per la millora energètica i sostenibilitat a habitatges unifamiliars.

 

2. Conservació, millora de l’accessibilitat i seguretat d’utilització.

Les actuacions que són subvencionables:

- Deficiències dels fonaments, estructura horitzontal i vertical, vores dels balcons i voladissos si afecten a elements estructurals, instal·lacions d’electricitat, lampisteria  i sanejament de l’edifici.

- Deficiències de cobertes, façanes, patis i mitjaneres, eliminació d’amiant.

- Instal·lació d’ascensors, salva escales, rampes o altres dispositius d’accessibilitat i la seva adaptació a la normativa corresponent.

- Instal·lació d’elements d’informació o avís, com senyals lluminoses o sonores que permetin l’orientació per fer servir escales i ascensors.

- Instal·lació de videoporters.

- Instal·lació domòtica per afavorir l’autonomia de persones grans o amb discapacitat.

 

Qui se’n pot beneficiar?

- Comunitats de Propietaris degudament constituïdes.

- Propietaris d’edificis d’ús residencial que no tinguin propietat horitzontal constituïda.

- Propietaris d’habitatges unifamiliars aïllades o agrupades en fila.

- Societats cooperatives composades de forma agrupada per propietaris d’habitatges o edificis que reuneixin els requisits establerts.

 

Quins requisits han de tenir els edificis per poder beneficiar-se?

  1. Antiguitat:

- Edificis anteriors a 1996 per actuacions relatives a l’estat de conservació dels fonaments, estructura horitzontal i vertical, vores dels balcons i voladissos.

- Edificis anteriors a 2007 per actuacions de conservació de cobertes, terrats, façanes, patis, mitjaneres i eliminació d’amiant.

- Per les actuacions d’accessibilitat no es requereix cap antiguitat.

  1. L’edifici ha de tenir un mínim del 70 % destinat a habitatges.
  2. El 50 % dels habitatges han de ser destinats a residència habitual i permanent.
  3. L’edifici ha d’haver presentat la Inspecció Tècnica de l’Edifici (ITE) i del Certificat d’Eficiència Energètica (CEE) amb data anterior a la sol·licitud de la subvenció i haver sigut admesos i resolts amb el certificat d’aptitud apte i vigent.

 

Quina quantitat rebré de la subvenció?

- Es pot rebre fins a un màxim del 40 % del pressupost, amb un límit de 4.000 € per habitatge.

 

L’edifici ha de disposar de la ITE (Inspecció Tècnica de l’Edifici)?

- Sí. Els edificis han de disposar de la ITE obligatòriament i prèviament a la sol·licitud de la subvenció.

- Els edificis també han de disposar del Certificat d’Eficiència Energètica (CEE).

 

Si necessites que et tramitem la subvenció de la teva Comunitat o d'un habitatge unifamiliar, posa’t en contacte amb la nostra Àrea de Finques al 93 872 32 22 o finquesarfe.es

Arfe Arderiu Consultors

  Muralla del Carme, 17-23, 1r (Ed. Can Jorba),
Manresa, 08241, (Barcelona)

  93 872 32 22

  93 872 67 62

Contingut inactiu fins a l´acceptació de les cookies de màrqueting. Per visualitzar correctament, accedeix a la configuració i activa la cookie específica.

Newsletter

Condicions legals