La Generalitat de Catalunya ha aprovat subvencions pel pagament del lloguer per a persones grans

La Generalitat de Catalunya ha aprovat a partir del dia 13/03/2020 subvencions pel pagament del lloguer per a persones grans, en règim de concurrència pública competitiva, per facilitar l’accés i la permanència a un Habitatge de lloguer a persones de 65 anys o més en risc d’exclusió social.

Qui són les persones destinatàries?

Persones físiques de 65 anys o més titulars d’un contracte de lloguer d’un Habitatge a Catalunya que sigui el seu domicili habitual i permanent.

 

Quins són els requisits per poder accedir a les subvencions?

  • Tenir 65 anys o més a l’any natural de la convocatòria.
  • Tenir la residència legal a Catalunya.
  • Estar en risc d’exclusió social i acreditar uns ingressos de la unitat de convivència no superiors a 2,83 cops l’IRSC.
  • Ser titular del contracte de lloguer de l’habitatge objecte de la subvenció que constitueix el seu domicili habitual i permanent i estar empadronat en ell.
  • No pagar un lloguer mensual per l’habitatge superior als imports establerts a les resolucions de convocatòria corresponents.
  • Tenir domiciliat el cobrament de la subvenció a una entitat financera.
  • Estar al corrent de pagament de les rendes de lloguer al moment de presentar la sol·licitud.
  • Pagar el lloguer de l’habitatge, com a mínim a partir del mes següent a la data de presentació de la sol·licitud, per mitjà de transferència bancària, rebut domiciliat o rebut emès per l’Administrador/a de la finca, on constin els següents conceptes: identificació de la persona pagadora, la identificació de la persona beneficiaria del pagament i la mensualitat corresponent.
  • No estar subjecte a cap dels supòsits de prohibició per ser una persona beneficiària de subvencions.
  • Complir les obligacions tributàries amb l’Estat i Generalitat de Catalunya i les obligacions amb la Seguretat Social.

 

Quin és l’import de la subvenció?

La quantitat mensual de la subvenció es determina per la diferència entre l’import del lloguer que paga la persona arrendatària i l’import que hauria de pagar (lloguer just).

Per determinar la quantitat de la subvenció, es tindrà en compte l’import del rebut de lloguer corresponent al mes anterior a la presentació de la sol·licitud.

L’import màxim serà de 200 € i el mínim de 20 €. Quan l’import de la subvenció sigui igual a l’import de la renda del lloguer, la quantitat de la subvenció serà del 40%.

 

Si necessites que t’ajudem a tramitar aquesta ajuda, pots posar-te en contacte amb la nostra Àrea de Finques al 93 872 32 22 o finquesarfe.es

Arfe Arderiu Consultors

  Muralla del Carme, 17-23, 1r (Ed. Can Jorba),
Manresa, 08241, (Barcelona)

  93 872 32 22

  93 872 67 62

Contingut inactiu fins a l´acceptació de les cookies de màrqueting. Per visualitzar correctament, accedeix a la configuració i activa la cookie específica.

Newsletter

Condicions legals