L’IVA a l’arrendament d’habitatges a persones jurídiques

Durant el passat mes de febrer, i arran de dues Resolucions del Tribunal Econòmic Administratiu, l'Agència Estatal d’Administració Tributària ha inclòs dues noves consultes tributàries al seu programa INFORMA, modificant o matisant el seu criteri sobre l'exempció d'IVA en el cas d'arrendaments d'habitatges a societats.

Per tant, segons aquestes resolucions, l'AEAT confirma que:

“El lloguer d'un habitatge estarà exempt de l'IVA en aquells supòsits en els quals, sent l'arrendatari una persona jurídica, de manera concreta i específica, en el propi contracte d'arrendament figuri ja la persona o persones usuàries últimes de l'immoble.

Les estipulacions contractuals de l'arrendament han d'impedir el subarrendament o cessió posterior a persones alienes a aquelles designades en el contracte d'arrendament; no facultant-se a l'arrendatari ni al subarrendar o cedir l'habitatge ni a designar amb posterioritat a la signatura del contracte a les persones físiques usuàries de l'immoble, no tenint la possibilitat que l'habitatge es destini a la seva utilització per diferents persones físiques durant la vigència del contracte d'arrendament.

No estarà exempt aquell contracte d'arrendament pel qual es faculta l'arrendatari a designar a les persones que vagin a ocupar l'habitatge.”

Aquesta modificació de criteri, aclareix una situació que fins a dia d'avui era font de discussió amb l'Administració, per les diferents sentències emeses per diferents tribunals.

Per a més informació posa’t en contacte amb el nostre Departament de Finques trucant al 93 872 32 22 o a finques@arfe.es  

Arfe Arderiu Consultors

  Muralla del Carme, 17-23, 1r (Ed. Can Jorba),
Manresa, 08241, (Barcelona)

  93 872 32 22

  93 872 67 62

Contingut inactiu fins a l´acceptació de les cookies de màrqueting. Per visualitzar correctament, accedeix a la configuració i activa la cookie específica.

Newsletter

Condicions legals