L’Impost sobre Béns Immobles (IBI) – Exercici 2019

L'Ajuntament de Manresa ha aprovat el padró de l'Impost sobre Béns Immobles de naturalesa urbana i el padró de l’Impost sobre Béns Immobles de naturalesa rústica de l’exercici 2019.

 

L’impost sobre béns immobles (IBI) és l’impost que grava el valor dels béns immobles de naturalesa urbana, rústica o de característiques especials.

 

La naturalesa d’un immoble, la determina la catalogació del sòl que atorgui la Direcció General del Cadastre o, en el cas dels de característiques especials, per les seves condicions tècniques. L’impost de béns immobles l’ha de pagar el subjecte passiu.

 

El pagament en període voluntari dels rebuts corresponents a l'Impost esmentat s’ha de realitzar durant els dies compresos entre l’ 1 d'abril i el 5 de juliol de 2019, ambdós inclosos.

 

Els contribuents afectats podran realitzar el pagament del deute tributari, durant el termini esmentat, pels mitjans següents:

 

a) A qualsevol de les oficines del territori espanyol de les entitats bancàries que es relacionen a l’avís de pagament que rebreu al vostre domicili (Caixabank o Servicaixa, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, Banc de Sabadell, Banco Santander, Bankia Banco Popular Español, Abanca, Ibercaja, Caja Rural Intermediterránea “Cajamar”).

b) Per internet, a la pàgina web http://manresa.cat/pagaments

c) Per domiciliació bancària (si els rebuts ja estan domiciliats).

 

Els rebuts de l'impost sobre Béns Immobles de naturalesa urbana d’import superior a 100 euros que constin domiciliats a data d’aprovació del padró es carregaran en compte a partir de les dates següents:

- 25 % de l'import durant els 5 primers dies del mes d’abril de 2019

- 25 % de l'import durant els 5 primers dies del mes de juny de 2019

- 25 % de l'import durant els 5 primers dies del mes de juliol de 2019

- 25 % de l'import durant els 5 primers dies del mes d’octubre de 2019

 

La resta de rebuts que constin domiciliats a data d’aprovació del padró es carregaran en compte durant els 5 primers dies del mes de juliol de 2019.

 

d) Als caixers automàtics ubicats a la Plaça Major, 6 i C del Bruc, 33 - Manresa.

 

Transcorregut el període voluntari de cobrament esmentat, s'iniciarà el període executiu, de conformitat amb el que estableix la Llei General Tributària, i es procedirà al cobrament, amb el recàrrec que correspongui, de les quotes que no hagin estat satisfetes.

 

Per a més informació podeu contactar amb la nostra Àrea de Finques al 93 872 32 22 – finquesarfe.es

Arfe Arderiu Consultors

  Muralla del Carme, 17-23, 1r (Ed. Can Jorba),
Manresa, 08241, (Barcelona)

  93 872 32 22

  93 872 67 62

Contingut inactiu fins a l´acceptació de les cookies de màrqueting. Per visualitzar correctament, accedeix a la configuració i activa la cookie específica.

Newsletter

Condicions legals