L’Ajuntament de Manresa ha publicat les bases reguladores per atorgar microcrèdits per a petits propietaris per arranjar habitatges buits.

Els microcrèdits tenen per objecte concedir crèdits sense interès per a les obres d’adequació de les condicions d’habitabilitat d’habitatges privats buits, situats a Manresa i preferiblement al centre històric.

 

Les persones propietàries o usufructuàries podran presentar fins a dues sol·licituds, corresponent cada una a un habitatge.

 

Condicions i quantia dels microcrèdits

Tindran un 0 % d’interès i s’hauran de tornar en un màxim de 6 anys en amortitzacions mensuals.

 

L’import del crèdit serà de 12.000 € per a una o dues sol·licituds.

 

Quins són els requisits de les persones sol·licitants?

- Ser persones físiques o jurídiques, que no formin part del sector públic i ser propietàries o usufructuàries de l’habitatge sobre el qual es durà a terme l’actuació que es finança.

Queden excloses les persones físiques, jurídiques o entitats financeres, considerades grans tenidores.

- Que la persona propietària o titular es trobi al corrent en el compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, d’acord amb la Llei estatal 38/2003.

- Que no hagi incorregut en falses declaracions en facilitar la informació exigida per a participar en la convocatòria.

- Que no es trobi incurs en cap prohibició per rebre subvencions, d’acord amb el previst en la Llei estatal 38/2003.

 

Quines han de ser les característiques dels habitatges?

- L’habitatge ha d’estar desocupat a la data de la sol·licitud i durant l’execució de les obres a finançar.

- L’edifici no haurà d’estar dins d’àmbits de planejament inclosos dins del primer sexenni.

- El règim i condicions urbanístiques aplicables a l’edifici hauran de ser compatibles amb les obres que es financen.

- L’edifici no haurà d’estar declarat en ruïna.

- L’edifici no haurà de tenir incoat, en tràmit o resolt, expedient de protecció de la legalitat urbanística, ordre d’execució o mesures cautelars que comportin o puguin comportar l’alteració de les obres a finançar.

- L’edifici, el seu accés i els elements comuns de l’edifici, hauran d’acomplir condicions de seguretat i salubritat en aquells aspectes que afectin a l’habitatge. Podrà valorar-se l’admissió de l’execució simultània d’obres de poca envergadura per aconseguir aquestes condicions, no finançables.

- Les obres a finançar, abans del seu inici, hauran de disposar de les llicències, comunicacions o d’altres autoritzacions que siguin preceptives.

- Les obres podran referir-se a un habitatge que ja tingui la cèdula d’habitabilitat, però que requereixi obres per mantenir o aconseguir novament les condicions mínimes d’habitabilitat.

 

Quines són les despeses finançables?

No es tindrà en compte les despeses de redacció del projecte i informes, direcció d’obra, taxes, impostos o llicències (en aquest sentit, l’IVA no es considerarà en cap cas, una despesa subvencionable).

 

Les obres susceptibles de ser finançades són :

- Dotació dels elements mínims de l’equip de cuina (aigüera, cocció, extracció de fums).

- Dotació dels elements mínims de la cambra higiènica (rentamans, inodor, plat de dutxa, ventilació).

- Accessibilitat interior de l’habitatge.

- Evitar perill per pavimentació deficient.

- Instal·lació elèctrica mínima.

- Instal·lació d’aigua calenta sanitària mínima (inclou la caldera o sistema alternatiu).

- Obres necessàries per poder Instal·lar una rentadora (no inclou la rentadora).

- Col·locació de baranes en desnivells interiors.

- Demolició i/o construcció d’envans, no estructurals, per tal d’aconseguir habitacions (inclou obertures per al millor accés a estances necessàries per a l’habitabilitat).

- Instal·lació de portes (inclou les portes).

- Mesures d’eficiència energètica, aïllament tèrmic, estanqueïtat o ventilació que no afectin als elements comunitaris.

- Obres per evitar problemes de salubritat (humitats, sanejament).

- Sistema elèctric d’il·luminació de l’espai d’accés a l’habitatge.

Com a requisit indispensable per poder rebre el crèdit, s’haurà de justificar per part del sol·licitant i verificar per la comissió d’avaluació, que amb l’execució de totes les obres que s’especifiquin en la memòria valorada de la sol·licitud, s’aconseguiran les condicions d’habitabilitat mínimes per obtenir la cèdula d’habitabilitat.

 

Quines són les obligacions de les persones beneficiàries?

- Executar les obres detallades en la memòria valorada, que han fonamentat la concessió del crèdit en el termini de 6 mesos, a comptar des del dia següent al de la disponibilitat del crèdit.

- Sotmetre’s a les actuacions de comprovació, a efectuar pels serveis tècnics de l’Ajuntament, així com al control financer que puguin realitzar els òrgans de control competents.

- Retornar els crèdits en el termini de 6 anys i en quotes mensuals segons les condicions fixades en la resolució d’atorgament i/o en el conveni.

La primera quota de devolució del crèdit es farà efectiva el primer dia del mes següent a l’ingrés de l’import aprovat com a crèdit.

 

 

Si necessites que t’ajudem a tramitar la subvenció, pots posar-te en contacte amb la nostra Àrea de Finques al 93.872.32.22 o finquesarfe.es

Arfe Arderiu Consultors

  Muralla del Carme, 17-23, 1r (Ed. Can Jorba),
Manresa, 08241, (Barcelona)

  93 872 32 22

  93 872 67 62

Contingut inactiu fins a l´acceptació de les cookies de màrqueting. Per visualitzar correctament, accedeix a la configuració i activa la cookie específica.

Newsletter

Condicions legals