L’Ajuntament de Manresa ha aprovat la concessió de microcrèdits a petits propietaris per l’arranjament de pisos buits

Quina és la finalitat?

Els microcrèdits regulats en aquestes bases concediran crèdits sense interès per les obres d’adequació de les condicions d’habitabilitat d’habitatges privats buits situats dins del municipi de Manresa.

Hi ha condicions per atorgar els microcrèdits?

Tindran un 0 % d’interès, amb un termini màxim de devolució de 6 anys i una amortització per quotes mensuals.

Es determina un import màxim per a 1 o 2 habitatges de 12.000 €, així que la suma de les 2 sol·licituds que es poden presentar per part dels mateixos propietaris o usufructuaris no podrà superar aquest import.

Els sol·licitants han de complir algun requisit?

Si. Hauran de complir els següents requisits:

 1. Ser persones físiques o jurídiques que no formin part del sector públic, i ser propietaris o usufructuaris de l’habitatge sobre el qual es durà a terme l’actuació que es finança.

                  No s’admetrà la titularitat de grans tenidors.

 1. Que es trobin al corrent en el compliment de les obligacions tributàries i de la Seguretat Social.
 2. Que no hagin incorregut en falses declaracions en facilitar la informació exigida per participar en la convocatòria.
 3. Que no es trobin incursos en cap prohibició per rebre subvencions.

 Característiques dels habitatges admesos:

Hauran de complir els següents requisits:

 1. L’habitatge ha d’estar desocupat a la data de la sol·licitud i fins que no reuneixi les condicions d’habitabilitat.
 2. L’edifici no haurà d’estar situat dins d’àmbits de planejament inclosos dins del primer sexenni que puguin causar incompatibilitats amb les obres a finançar.
 3. El règim i condicions urbanístiques aplicables a l’edifici hauran de ser compatibles amb les obres a finançar.
 4. L’edifici no haurà d’estar declarat en ruïna.
 5. L’edifici no haurà de tenir obert cap expedient de protecció de legalitat urbanística, ordre d’execució o mesures cautelars que comportin o puguin comportar l’alteració de les obres a finançar.
 6. L’edifici, el seu accés i elements comuns de l’edifici, hauran de complir condicions de seguretat i salubritat en aquells aspectes que afectin a l’habitatge. Podrà valorar-se l’admissió de l’execució simultània d’obres de poca envergadura per aconseguir aquestes condicions, no finançables.
 7. Les obres a finançar, abans del seu inici, hauran de disposar de les llicències, comunicacions o d’altres autoritzacions que siguin preceptives.
 8. Les obres podran referir-se a un habitatge que ja tingui cèdula d’habitabilitat, però que requereixi obres per mantenir o aconseguir novament les condicions mínimes d’habitabilitat.

 Quines són les obres finançables?

No es tindran en compte les despeses de redacció del projecte i informes, direcció d’obra, taxes, impostos o llicències (en aquest sentit, l’IVA no es considerarà en cap cas, una despesa subvencionable).

Les obres finançables són:

 • Dotació dels elements mínims de l’equip de cuina (aigüera, cocció, extracció de fums).
 • Dotació dels elements mínims del bany (rentamans, inodor, plat de dutxa o banyera, ventilació).
 • Accessibilitat a l’interior de l’habitatge.
 • Evitar perill per pavimentació deficient.
 • Instal·lació elèctrica mínima.
 • Instal·lació d’aigua calenta sanitària mínima (inclou caldera o sistema alternatiu).
 • Obres necessàries per poder instal·lar una rentadora (no s’inclou la rentadora).
 • Col·locació de baranes en desnivells interiors.
 • Demolició i/o construcció d’envans, per tal d’aconseguir habitacions (inclou obertures per al millor accés a estances necessàries per a l’habitabilitat).
 • Instal·lació de portes (inclou les portes).
 • Mesures d’eficiència energètica, aïllament tèrmic, estanqueïtat o ventilació que no afectin als elements comunitaris.
 • Obres per evitar problemes de salubritat (humitats, sanejament).
 • Sistema elèctric d’il·luminació de l’espai d’accés a l’habitatge.

Com a requisit indispensable per poder rebre el crèdit, s’haurà de justificar per part del sol·licitant i verificar per la comissió d’avaluació que amb l’execució de totes les obres que s’especifiquen en la memòria valorada de la sol·licitud, s’aconseguiran les condicions d’habitabilitat mínimes per obtenir la cèdula d’habitabilitat.

 

Si necessites demanar la subvenció, posa’t en contacte amb nosaltres i t’ajudarem a tramitar-la al 93 872 32 22 o finquesarfe.es

 

Arfe Arderiu Consultors

  Muralla del Carme, 17-23, 1r (Ed. Can Jorba),
Manresa, 08241, (Barcelona)

  93 872 32 22

  93 872 67 62

Contingut inactiu fins a l´acceptació de les cookies de màrqueting. Per visualitzar correctament, accedeix a la configuració i activa la cookie específica.

Newsletter

Condicions legals