Ja tenim el Sistema de Subministrament d’Informació Immediata aquí

5 de juny de 2017

El 27 de maig va sortir publicat al BOE el nou termini per tal que les empreses que estan al règim de devolució mensual (REDEME), de manera voluntària, hi renunciïn abans del 15 de juny i, així, no entrar a formar part del grup d’empreses que han de començar a subministrar informació a Hisenda amb el sistema SII. També poden renunciar-hi les entitats que estan al règim especial del grup d’entitats.

Tot i les xerrades informatives que s’han dut a terme durant aquest any, no va ser fins el passat 15 de maig quan les darreres especificacions tècniques i normatives sobre la manera com cal dur i comunicar els llibres d’IVA a Hisenda es van fer públiques. Ara el servei informàtic de les grans empreses, les que estan i vulguin continuar al REDEME i els grups d’empreses, ja poden preparar el format dels arxius a transmetre per via telemàtica a Hisenda.

Les característiques bàsiques del sistema són:

1.- És obligatori per a totes les empreses que facturen més de sis milions d’euros, per les que liquiden l’IVA mensualment (REDEME), per les que estan en el règim de grups d’empreses i per les que voluntàriament decideixin fer-ho (com a mínim per l’exercici en que acordin fer-ho).

2.- No s’envien les factures pròpiament sinó la informació requerida per Hisenda en la darrera ordre comentada anteriorment. Amb aquesta informació enviada, la mateixa aplicació de la AEAT anirà confeccionant el llibre registre de factures de l’empresa, que consistirà en: el llibre registre de factures emeses, el de factures rebudes, el de béns d’inversió i el d’entregues comunitàries, així com els pagaments en metàl·lic. Aquest fet farà que les empreses s’estalviïn de presentar els models fiscals que feien fins ara (340, 347 i 390) perquè aquestes liquidacions sortiran automàticament dels llibres registres de factures.

3.- El termini per enviar aquests registres a Hisenda és molt curt. Durant els primers sis mesos hi haurà 8 dies des del dia d’expedició o registre comptable per enviar l’arxiu del mateix, el 2018 seran 4 dies. A més, mai es podrà enviar més tard del dia 16 del mes següent en que s’hagi produït el meritament del fet imposable (el fet de la venda o compra en si mateix).

4.- La informació a subministrar també ha de ser completa, en lloguers haurem d’informar fins i tot la referència cadastral que els genera, i haurem de decidir immediatament si un IVA d’una despesa el tractem com a deduïble o no, i si una factura és un bé d’inversió o no.

Si s’envien registres erronis (el portal web fa comprovacions immediates com ara detectar registres repetits, que vol dir duplicar la factura, etc), es podran modificar però només dins el termini de presentació anterior. Si s’envia una factura emesa als dos dies d’emetre-la i el sistema la torna com a errònia, només es disposarà de dos dies per tornar-la a presentar correctament.

Quan s’hagi de passar factures simplificades es podran presentar juntes si són del mateix mes i proveïdor.

5.- El sistema detecta i comunica si el nostre client o proveïdor ha comptabilitzat la factura igual que nosaltres o amb xifres diferents.

Es poden enviar factures fora de termini, llavors aquesta informació de contrast amb el nostre client o proveïdor no la tindrem.

Fins que les factures no siguin correctes del tot, la AEAT no les tindrà en compte, no es gravaran.

6.- Cal tenir instal·lat un certificat digital per poder-se relacionar amb el SII de l’AEAT. Pot ser el mateix que es fa servir per les notificacions telemàtiques.

7.- Les factures del primer semestre també s’hauran d’enviar per aquest sistema i també s’haurà de presentar el model 340. Aquesta presentació no caldrà que porti tota la informació que exigeix el sistema ara, només la que és exigible als llibres de factures actuals.

 

Si voleu més informació o ajuda durant aquest mes per posar-vos a punt no dubteu a posar-vos en contacte amb nosaltres a fiscalarfe.es - 93 872 32 22.

Arfe Arderiu Consultors

  Muralla del Carme, 17-23, 1r (Ed. Can Jorba),
Manresa, 08241, (Barcelona)

  93 872 32 22

  93 872 67 62

Contingut inactiu fins a l´acceptació de les cookies de màrqueting. Per visualitzar correctament, accedeix a la configuració i activa la cookie específica.

Newsletter

Condicions legals