Has aconseguit disminuir la sinistralitat laboral de la teva empresa i has fet inversions en Prevenció de Riscos Laborals durant l’any 2016? Fins el 31 de Maig pots sol·licitar el Bonus de Prevenció

18 d’abril de 2017

Com cada any, a mitjans del mes d’Abril s’inicia la campanya per a sol·licitar el Bonus de Prevenció del període d’observació de l’any anterior (2016).

  • Qui el pot sol·licitar?

Les empreses que compleixin els següents requisits:

a) Haver cotitzat més de 5.000 € per contingències professionals durant l’any 2016.

b) No haver superat els llindars de sinistralitat laboral establerts pel seu sector.

c) Trobar-se al corrent de pagament de les seves obligacions en matèria de Seguretat Social.

d) No haver estat sancionades per infraccions de caràcter greu o molt greu en matèria de Prevenció de Riscos Laborals o de Seguretat Social.

e) Acreditar el compliment dels requisits bàsics en Prevenció de Riscos Laborals.

f) Haver realitzat com a mínim dues de les següents accions en PRL:

  • Incorporar recursos preventius propis o haver ampliat els recursos existents en plantilla.
  • Realitzar auditoria externa del sistema preventiu de l’empresa.
  • Realitzar un Pla de mobilitat vial per a la prevenció dels accidents de treball “en missió” i “in itinere”.
  • Acreditar la disminució del % de treballadors exposats a malalties professionals.
  • Haver obtingut el certificat de qualitat d’organització i funcionament del sistema de PRL (ENAC).

També es preveu per empreses amb cotitzacions inferiors als 5.000€ per contingències professionals, sempre que hagin assolit un volum de cotització per contingències professionals de 250 euros en un període d’observació de 4 exercicis, compleixin els requisits detallats en l’apartat anterior (b, c, d i e) i, addicionalment, reuneixin les següents condicions:

  • Haver assumit l’activitat preventiva (per part de l’empresari o a través de treballadors designats).
  • Haver realitzat formació en matèria de PRL.

 

  • En què consisteix el “Bonus”?

- Fins al 5% del import de les quotes aportades per contingències professionals durant el període d’observació.

- Fins el 10% del import si s’hagués percebut el bonus en l’any anterior.

En ambdós casos, la quantitat a percebre no podrà ser superior al import de les inversions realitzades en instal·lacions, processos o equips de PRL.

En empreses de petita dimensió: l’import màxim serà de 250 € durant el primer període d’observació, i d’un màxim de 500 € en els períodes d’observació següents (sempre que s’hagi percebut l’incentiu en el període d’observació immediatament anterior), amb el límit econòmic del import màxim cotitzat per contingències professionals.

 

Per a més informació, contacta amb la nostra Àrea Laboral al 93 872 32 22 – laboralarfe.es

Arfe Arderiu Consultors

  Muralla del Carme, 17-23, 1r (Ed. Can Jorba),
Manresa, 08241, (Barcelona)

  93 872 32 22

  93 872 67 62

Contingut inactiu fins a l´acceptació de les cookies de màrqueting. Per visualitzar correctament, accedeix a la configuració i activa la cookie específica.

Newsletter

Condicions legals