El permís per cura del lactant (ambdós progenitors)

29 de març de 2019

Amb l’entrada en vigor del Reial Decret Llei 6/2019, d'1 de març, de mesures urgents per garantir la igualtat de tracte i d'oportunitats entre dones i homes en l'ocupació, es produeix un canvi de denominació del ”permís per lactància" a "permís per cura del lactant”, passant a ser un dret de tots dos progenitors i a trobar-se complementat amb la nova «prestació per corresponsabilitat en la cura del lactant» quan, amb reducció proporcional del salari, s'ampliï dels nou als dotze mesos del lactant.

També com a novetat; desapareix de l’Estatut dels Treballadors el permís de dos dies retribuït a càrrec de l’empresa per naixement de fill/a, ja que el permís per naixement, adopció o acollida s'iniciarà directament després del fet causant.

Quines modalitats de permisos per cura del lactant s’estableixen?

- Una hora per dia de jornada laboral fins que el fill compleixi nou mesos o reducció en mitja hora a l’inici o al final de la jornada durant aquest període. Ambdós progenitors mantindran el 100% de la seva retribució, a càrrec de l’empresa.

- Quan els dos progenitors, adoptants, guardadors o acollidors exerceixin aquest dret amb la mateixa durada i règim, el període del permís per cura del lactant es pot estendre fins que el lactant compleixi dotze mesos, amb reducció proporcional del salari a partir del compliment dels nou mesos (que es complementa amb la nova «prestació per coresponsabilitat en la cura del lactant»).

L'anomenada «prestació per coresponsabilitat en la cura del lactant», cobreix la reducció de salari en cas que ambdós progenitors es beneficiïn del permís per cura del lactant dels 9 als 12 mesos. No obstant, aquesta prestació només la pot percebre un dels progenitors, el qual mantindrà durant aquest temps la mateixa base de cotització per determinades prestacions del sistema.

- Acumulació del permís, que pot portar-se a terme pel/la treballador/a com una possibilitat alternativa a la reducció de mitja hora a l'inici o al final de la jornada i a l'absència d'una hora fraccionable.

Com es calcula l’acumulació?

L'acumulació en jornades completes s'ha de calcular tenint en compte l'hora d'absència i no la mitja hora de reducció de jornada. Molts convenis col·lectius ja estableixen un nombre de dies sense necessitat de càlcul.

En absència de regulació col·lectiva, per calcular l’acumulació s'han d'agafar tots els dies laborables (descomptant els dies festius i els dies de vacances) des de la reincorporació a la feina fins al dia abans que el fill compleixi 9 mesos, comptar 1 hora cada dia, i passar aquestes hores a dies segons la jornada que es tingui (8 hores/dia si es treballa a temps complet).

Pel que fa al període dels 9 als 12 mesos, l’acumulació del permís encara està pendent de regulació.

Especificacions a tenir en compte pel còmput del dret:

- No es computaran ni els festius ni els dies de descans setmanal. Aquests dies el/la treballador/a no té obligació de treballar pel que la seva absència per atendre el nadó no és necessària.

- Només se sumaran els dies laborables pel treballador (per exemple: si la jornada és d'un sol dia a la setmana només es sumaria una hora cada setmana).

- Treballadors a temps parcial: El permís per a la cura del lactant és el mateix independentment de la jornada realitzada.

Un cop tenim les hores totals, les transformarem en jornades d'absència dividint les mateixes entre les hores diàries de treball.

La durada del permís s'incrementarà proporcionalment en els casos de naixement, adopció, guarda amb fins d'adopció o acolliment múltiples. En aquests casos es permetrà igualment l’acumulació del permís.

Com se sol·licita?

Presentant un escrit a l'empresa sol·licitant l'exercici acumulat del permís per a la cura del lactant.

 

Per a més informació o per un assessorament personalitzat podeu contactar amb la nostra Àrea Laboral al 93 872 32 22 – laboralarfe.es 

Arfe Arderiu Consultors

  Muralla del Carme, 17-23, 1r (Ed. Can Jorba),
Manresa, 08241, (Barcelona)

  93 872 32 22

  93 872 67 62

Contingut inactiu fins a l´acceptació de les cookies de màrqueting. Per visualitzar correctament, accedeix a la configuració i activa la cookie específica.

Newsletter

Condicions legals