El permís de lactància: Saps quines possibilitats tens a l’hora de gaudir-lo?

31 de maig de 2017

En moltes ocasions, els/les treballadors/es quan són pares/mares per naixement, adopció o acolliment, desconeixen les possibilitats existents a l’hora de decidir com gaudir del permís de lactància previst pel article 37.4. del RD Legislatiu 2/2015, de 23 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut dels Treballadors, d’ara en endavant denominat, ET.

A través d’aquesta nova entrada al blog, exposarem les diferents possibilitats contemplades per la llei i com s’ha de realitzar el còmput de dies quan el permís de lactància s’acumuli, si el conveni col·lectiu no en diu res al respecte.

Generalment, els convenis regulen els termes i condicions del seu gaudiment, respectant en tot cas els mínims legals establerts per l’ET. Per aquest motiu, el primer pas és consultar el conveni col·lectiu que ens resulti d’aplicació.

En defecte d’aquest, haurem de remetre’ns de forma supletòria a l’ET.

L’ET preveu les següents possibilitats a l’hora de gaudir del permís de lactància:

1) Absència d’1 hora diària, dins de la jornada laboral, fins que el nadó compleixi els nous mesos d’edat. Aquesta hora d’absència, a petició del treballador, es pot fraccionar en dos meitats, sempre que aquestes siguin gaudides dins de la jornada. És a dir, aquesta hora d'absència no podrà ser utitlitzada per entrar o sortir abans, doncs de ser així caldrà escollir el supòsit 2.

2) Substituir l’hora d’absència per una reducció de jornada de mitja hora diària, la qual podrà ser gaudida en el inici de la jornada, entrant a treballar mitja hora més tard o bé a l’hora de finalitzar la jornada, sortint mitja hora abans.

3) Acumulació d’hores de lactància: És una possibilitat contemplada pel ET però que, a defecte de regulació per conveni, hauria de ser acordada amb l’empresari (Art. 37.4. ET). En aquests casos, ambdues parts podran decidir acumular les hores de lactància i gaudir-les de forma acumulada com un permís posterior a la maternitat o paternitat.

Totes les opcions de lactància poden ser gaudides tant per homes com per dones; tanmateix, en cas de que ambdós progenitors treballin, només el podrà gaudir un d’ells.

En aquesta darrera opció sobre l’acumulació de lactància, se’ns planteja freqüentment, a falta de regulació pel conveni col·lectiu aplicable, com s’ha de realitzar el còmput de dies d’acumulació. Tot i que, fins a dia d’avui, el Tribunal Suprem no s’ha pronunciat al respecte, hi ha nombroses sentències de diferents Tribunals Superiors de Justícia que interpreten que caldrà calcular el nombre de dies laborables que restin fins que el menor faci nou mesos, computant una 1h/diària per dia laborable. Un cop disposem del nombre total d’hores de lactància, caldrà calcular com es tradueixen aquestes hores en dies de permís.

En tot cas, el més recomanable en aquests casos és consultar-ho amb un professional, per assessorar-se de quina seria la millor opció pel seu cas.

Per qualsevol dubte, posa't en contacte amb la nostra Àrea Laboral: laboralarfe.es o 93 872 32 22.

Arfe Arderiu Consultors

  Muralla del Carme, 17-23, 1r (Ed. Can Jorba),
Manresa, 08241, (Barcelona)

  93 872 32 22

  93 872 67 62

Contingut inactiu fins a l´acceptació de les cookies de màrqueting. Per visualitzar correctament, accedeix a la configuració i activa la cookie específica.

Newsletter

Condicions legals