Criteris interpretatius del Departament de Gestió Tributària en relació a la Deducció per habitatge en cas de divorci o defunció posterior a la Llei 16/2012, de 27 de desembre

13 de juny de 2016

Si mor un dels conjugues propietaris de l'habitatge habitual i l'altre adquireix mortis-causa el 50% restant amb posterioritat al 01/01/2013, es pot aplicar la Deducció en habitatge?

Amb efectes d'1 de gener de 2013, la Llei 16/2012, de 27 de desembre, per la qual s'adopten diverses mesures tributàries dirigides a la consolidació de les finances públiques i l'impuls de l'activitat econòmica (BOE de 28 de desembre), ha suprimit l'apartat 1 de l'article 68 de la Llei de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, aprovada per la Llei 35/2006, de 28 de novembre (BOE de 29 de novembre), en endavant LIRPF, que regulava la deducció per inversió en habitatge habitual, quedant aquesta, per tant, suprimida.

No obstant això, l'esmentada Llei 16/2012 ha afegit una Disposició Transitòria Divuitena en la Llei de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (LIRPF) que regula un règim transitori que permet practicar aquesta deducció a aquells contribuents que compleixin determinats requisits.

Del contingut de la Disposició Transitòria Divuitena de la LIRPF es desprèn que a partir del 1 de gener de 2013 es suprimeix la deducció per inversió en habitatge habitual per a tots els contribuents, no obstant, s'introdueix un règim transitori per a, entre altres, aquells contribuents que hagin adquirit jurídicament el seu habitatge habitual amb anterioritat a 1 de gener de 2013, que podran seguir aplicant aquesta deducció; igualment, podran seguir aplicant-la aquells que haguessin satisfet quantitats per a la construcció del seu habitatge habitual amb anterioritat a 1 de gener de 2013.

Ara bé, sobre això s'ha de tenir en compte que per accedir a aquest règim transitori serà necessari, a més, que el contribuent hagi practicat la deducció per inversió en habitatge habitual en relació amb les quantitats satisfetes per l'adquisició d'aquest habitatge en un període impositiu meritat amb anterioritat a 1 gener 2013.

La resolució del Tribunal Econòmic-Administratiu Central (TEAC) estableix una excepció per poder aplicar la deducció en habitatge, per al cas en què no s'estigui en possessió del ple domini de la propietat. És a dir, l'usufructuari o el nu propietari que abans d'aquesta resolució no podia aplicar la deducció per adquisició d'habitatge, podrà aplicar la deducció si es produeix per adquisició mortis-causa i compleix la resta de requisits que estableix la Disposició Transitòria Divuitena de la LIRPF. En el cas de desmembrament del domini per defunció d'un dels cònjuges, estableix que:

“D'acord amb la resolució del Tribunal Econòmic- Administratiu Central, de data 8 de maig de 2014, dictada en unificació de criteri, sí que es reconeix el dret d'aplicar la deducció per inversió en habitatge habitual tractant-se de supòsits en els quals l'habitatge habitual es va adquirir originàriament en plena propietat pels cònjuges en proindivís o per a la societat conjugal, i, constituint aquella l'habitatge habitual d'ambdós i dels seus fills menors, sobrevingui el desmembrament del domini, no voluntàriament sinó per la mort d'un dels cònjuges, i l'habitatge segueixi constituint la residència habitual de la unitat familiar...”

A partir de l'exercici 2013, inclusivament, el contribuent mantindrà el dret a practicar la deducció en els mateixos termes que tenia a 31 de desembre de 2012, sempre que per tals drets hagués practicat la deducció en l'exercici 2012 o en un altre precedent.

Per tant, tenint en compte la resolució del TEAC i el criteri de Tributs, sembla clar que, en el cas que el desmembrament del domini es produeixi a partir del 01/01/2013, no és procedent l'aplicació de la deducció de l'habitatge habitual per l'usdefruit o nua propietat adquirit en aquesta data, per no complir-se els requisits de la Disposició Transitòria Divuitena per aquests drets.

Un altre supòsit que pot generar dubtes és en el cas de divorci. Per exemple, si s’adquireix amb posterioritat a 31 de desembre de 2012, mitjançant adjudicació per extinció de condomini en un procés de divorci, un percentatge de propietat de l'habitatge de la qual un contribuent, des d'abans de 2013, ja era propietari en proindivís i venia practicant la deducció per inversió en habitatge habitual.

En l’article 33 de la LIRPF, a efectes de definir el concepte de guany patrimonial, estableix que:

S’entendrà que no existeix alteració en la composició del patrimoni...:

b) En l’extinció del Règim de participació en els guanys o en el Règim econòmic matrimonial de partició...

Els supòsits a que es refereix aquest apartat no podran donar lloc, en cap cas, a l’actualització dels valors dels béns o drets rebuts.”

Així doncs, el Departament de Gestió Tributària, amb caràcter provisional, considera que el contribuent no té dret a aplicar la deducció per habitatge pel 50% adquirit per dissolució del proindivís per no complir els requisits que estableix la DT divuitena de la LIRPF. Per tant, en cap cas podrà practicar la deducció per inversió en habitatge habitual per les quantitats que satisfaci per qualsevol concepte -reducció de la càrrega hipotecària o un altre motiu- relacionades amb la part indivisa de propietat que adquireix atès que aquesta adquisició s'haurà produït amb posterioritat a 31 de desembre de 2012.

S’ha de subratllar que aquest criteri té caràcter provisional en tant que la Direcció General de Tributs no emeti nova consulta al respecte, entenent en aquest moment que sobre aquests supòsits procedeix aplicar els criteris expressats.

Arfe Arderiu Consultors

  Muralla del Carme, 17-23, 1r (Ed. Can Jorba),
Manresa, 08241, (Barcelona)

  93 872 32 22

  93 872 67 62

Contingut inactiu fins a l´acceptació de les cookies de màrqueting. Per visualitzar correctament, accedeix a la configuració i activa la cookie específica.

Newsletter

Condicions legals