Convocatòria per subvencionar la instal·lació d’infraestructures de recàrrega de vehicles elèctrics

La Generalitat de Catalunya va publicar el 22-02-2017 la Resolució EMC/270/2017 de 15 de febrer, per la qual s'obre la convocatòria en 2017 per a la concessió de subvencions per instal·lar infraestructures de recàrrega del vehicle elèctric en el marc del Pla d'Acció del desplegament d'infraestructures de recàrrega dels vehicles elèctrics a Catalunya (PIRVEC 2016-2019).

Aquestes subvencions van enfocades a tres àmbits concrets:

1.- EdRRA - Estacions d'accés públic de recàrrega ràpida per a vehicles elèctrics sol·licitades per administracions públiques.

2.- EdRsRA - Estacions d'accés públic de recàrrega semi ràpida per a vehicles elèctrics sol·licitades per administracions públiques.

3.- PdRV - Instal·lació de punts privats de recàrrega vinculats.

El que trobem més interessant per explicar és el “PdRV – Instal·lació de punts privats de recàrrega vinculats”, que us detallem tot seguit:

Import de subvencions:

L'import màxim destinat a la concessió de subvencions per a la realització de les actuacions que s'estableixen a la línia d'actuació, és de 150.000 euros.

PdRV - Instal·lació de punts privats de recàrrega vinculats. Ajuda màxima del 75% per les despeses subvencionables amb un màxim de 1.000 euros per punt de recàrrega vinculat per una instal·lació individual i de 2.500 euros en cas que es faci segons els esquemes d'instal·lació que impliquen una preinstal·lació que faciliti futurs punts de recàrrega al pàrquing comunitari. En el cas que el beneficiari no siguin famílies, l'ajuda màxima serà de 1.000 euros.

Sol·licituds i termini de presentació:

El termini de presentació de les sol·licituds, s'inicia l'endemà de la publicació d'aquesta resolució al DOGC (22/2/2017) i finalitza als tres mesos a comptar des de l'endemà de la publicació d'aquesta resolució o quan s'esgoti el pressupost disponible.

Punts a destacar a les bases:

- Cal indicar que a les bases reguladores queden exclosos, entre d'altres, els habitatges unifamiliars.

- La línia d'actuació PdRV correspon als punts privats de recàrrega vinculats per a vehicles elèctrics purs, per a vehicles elèctrics endollables i per a vehicles d'autonomia estesa (vehicles tipus L3, L4, L5, M1 i N1).

- Només són subvencionables les instal·lacions situades en pàrquings comunitaris o en pàrquings propietat d'una empresa privada que vulgui fer la instal·lació per a la seva flota de vehicles elèctrics. En cap cas es podrà sol·licitar més d'un punt de recarrega vinculat per vehicle elèctric. En el cas d'empreses, un mateix beneficiari podrà sol·licitar un màxim de 5 punts privats de recàrrega elèctrica vinculada sempre que justifiqui que hi haurà un vehicle elèctric vinculat a cada punt de recàrrega. En cas que un mateix beneficiari en una mateixa sol·licitud inclogui més d'una ubicació d'estacions de recàrrega elèctrica presentarà un pressupost per a cadascuna de les ubicacions.

Beneficiaris:

Per a la línia d'ajudes PdRV (Punts privats de recàrrega vinculada per a vehicles elèctrics):

- Famílies (Persones físiques que no desenvolupin activitat econòmica)

- Fundacions que no pertanyin al sector públic estatal, de la Generalitat o de l'administració local

- Altres institucions sense ànim de lucre i altres ens corporatius

- Consorcis dependents de les corporacions locals

- Empreses privades

- Corporacions locals

En tots els casos el perceptor del pagament de la subvenció i el beneficiari haurà de ser la mateixa persona física o jurídica, i en aquest sentit, haurà de donar compliment a l'execució de l'activitat i la seva justificació.

 

Per a més informació, contacta amb el nostre Departament de Finques al 93 872 32 22 - finquesarfe.es 

Arfe Arderiu Consultors

  Muralla del Carme, 17-23, 1r (Ed. Can Jorba),
Manresa, 08241, (Barcelona)

  93 872 32 22

  93 872 67 62

Contingut inactiu fins a l´acceptació de les cookies de màrqueting. Per visualitzar correctament, accedeix a la configuració i activa la cookie específica.

Newsletter

Condicions legals