Canvis en la gestió de les Incapacitats Temporals

7 de juliol de 2015

S'aprova l' Ordre Ministerial que desenvolupa el nou protocol de gestió de les Incapacitats Temporals.

El Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social ha aprovat una Ordre Ministerial per la qual regula la nova gestió dels processos d'incapacitat temporal (baixes laborals) en el seu primer any de durada. La principal novetat és l'emissió d'informes mèdics associats a la durada estimada de cada procés. Així, des d’aquest mes de juliol els metges facultatius hauran de detallar en el comunicat mèdic de baixa la durada estimada del procés, dividint-la entre; molt curta (inferior a 5 dies naturals), curta (de 5 a 30 dies naturals), mitja (de 31 a 61 dies) i llarga (més de 61 dies). Aquesta previsió de baixa podrà ser actualitzada en qualsevol moment, en funció de com evolucioni la salut del treballador.

Com a norma general, les baixes s'expediran immediatament després del reconeixement del treballador, o bé pel metge facultatiu del servei públic de salut o bé pel de la mútua, en el cas que la baixa derivi d'un accident de treball o malaltia professional coberta per aquesta.

Així doncs, l'empresa té l'obligació de transmetre a l'INSS el comunicat de baixa, de confirmació i d'alta presentat pel treballador a través del SISTEMA RED. Com a novetat, quan el professional consideri que es tracta d'un procés de durada estimada molt curta, podrà emetre el comunicat de baixa i alta en el mateix acte, el que evita segones visites per part del treballador o els seus familiars al centre de salut.

- De quin termini disposa el treballador per presentar la còpia dels comunicats de baixa i confirmació a l'empresa?

El treballador està obligat a presentar a l'empresa la còpia dels comunicats de baixa i confirmació destinada a ella, en el termini de tres dies comptats a partir de la data de la seva expedició.

- De quin termini disposa el treballador per presentar la còpia de l'alta a l'empresa?

El treballador està obligat a presentar a l'empresa la còpia destinada a ella dins de les 24 hores següents a la seva expedició. Si el facultatiu emet el comunicat de confirmació perquè considera que el treballador no ha recuperat la seva capacitat laboral, el treballador el presentarà a l'empresa dins de les 24 hores següents a la seva expedició, juntament amb l'informe de baixa inicial.

- On ha de presentar els comunicats d'alta i confirmació si finalitza la seva relació laboral durant la situació d'incapacitat temporal?

A partir d'aquest moment el treballador haurà de presentar la còpia dels comunicats de confirmació i alta destinada a l'empresa, a l'entitat gestora o mútua que cobreixi la prestació econòmica d'incapacitat temporal, en els mateixos terminis indicats.

Font d'Informació: Ordre ESS / 1187/2015, de 15 de juny, per la qual es desenvolupa el Reial Decret 625/2014, de 18 de juliol, pel qual es regulen determinats aspectos de la gestió i control dels procesos per incapacitats temporals en els primers 365 dies de la seva durada.

Per a més informació, consulta amb la nostra área laboral al 93 872 32 22 o a laboralarfe.es 

Arfe Arderiu Consultors

  Muralla del Carme, 17-23, 1r (Ed. Can Jorba),
Manresa, 08241, (Barcelona)

  93 872 32 22

  93 872 67 62

Contingut inactiu fins a l´acceptació de les cookies de màrqueting. Per visualitzar correctament, accedeix a la configuració i activa la cookie específica.

Newsletter

Condicions legals