Bonus Prevenció: podeu sol·licitar-lo a partir del 15 d’Abril i fins el 31 de Maig

2 d’abril de 2019

Com cada any, a partir del mes d’Abril s’inicia la campanya per a sol·licitar el Bonus de Prevenció relatiu al període d’observació de l’any anterior, és a dir, de l’any 2018.

Aquest incentiu (Bonus), va dirigit a organitzacions que hagin contribuït de manera eficaç i contrastable a la reducció de la sinistralitat laboral, i permet la devolució d’entre un 5% i un 10% de les seves cotitzacions a la Seguretat Social per contingències professionals.

En la present entrada, resoldrem els dubtes més freqüents sobre el Bonus de Prevenció.

- En què consisteix el “Bonus”?

- Fins al 5% del import de les quotes aportades per contingències professionals durant el període d’observació.

- 5% addicional per les empreses que hagin invertit en accions de prevenció de riscos laborals.

En ambdós casos, la quantitat a percebre no podrà ser superior al import de les inversions realitzades en instal·lacions, processos o equips de PRL.

En empreses de petita dimensió: l’import màxim serà de 250 € durant el primer període d’observació, i d’un màxim de 500 € en els períodes d’observació següents (sempre que s’hagi percebut l’incentiu en el període d’observació immediatament anterior), amb el límit econòmic del import màxim cotitzat per contingències professionals.

- Qui pot sol·licitar el Bonus i quina quantitat econòmica es pot obtenir?

Totes les empreses, bé siguin persones físiques o jurídiques, poden sol·licitar el Bonus dins del període legal del 15 d’Abril fins el 31 de Maig, sempre que compleixin els següents requisits:

En empreses que han cotitzat més de 5.000€ per contingències professionals durant l’any 2018:

A) Haver cotitzat més de 5.000 € per contingències professionals durant l’any 2018.

B) No haver superat els llindars de sinistralitat laboral establerts pel seu sector en l’Ordre ESS que es publica de manera anual. Aquest any els llindars han disminuït un 7%, fet que facilita el compliment.

C) No haver estat sancionades amb més de dues infraccions greus per resolució ferma en via administrativa o alguna de molt greu en matèria de Prevenció de Riscos Laborals o de Seguretat Social. Pel que fa a les infraccions de caràcter greu, es tindran en compte quan aquestes hagin sigut reiterades, és a dir, se’n hagin produït més de dos durant el període d’observació. Respecte les de caràcter molt greu, només es tindran en compte aquelles que hagin adquirit fermesa durant el període d’observació si el sol·licitant és considerat responsable directe de la infracció.

D) Que es trobin al corrent de compliment de les seves obligacions de Seguretat Social el dia en que finalitza el termini legalment establert per a la presentació de les sol·licituds. Per tant, en data 31 de Maig de l’any en qüestió.

E) Que compleixin amb les obligacions requerides en matèria de Prevenció de Riscos Laborals i signin la corresponent declaració responsable.

F) Si s’escau, que informin als delegats de prevenció de la sol·licitud del incentiu i dels índexs de sinistralitat.

Totes les empreses que compleixin els requisits detallats podran recuperar un 5% de les quotes abonades per contingències comuns durant l’any 2018.

A més a més d’aquest 5%, es preveu la possibilitat de sol·licitar un incentiu addicional d’un 5% més, si l’empresa sol·licitant ha realitzat dues de les següents inversions preventives:

- Haver incorporat en plantilla recursos preventius propis o haver ampliat el seu nombre.

- Haver realitzat una auditoria externa voluntària del sistema preventiu.

- Haver escollit equips de treball o equips de protecció individual que hagin contribuït a millorar les condicions de seguretat i salut.

- Haver realitzat un Pla de mobilitat vial.

En empreses que no assoleixen el llindar de cotització dels 5.000€ durant el període d’observació (2018) però que han cotitzat entre 250€ i 5.000€ durant els últims 4 exercicis:

Les empreses que no puguin optar a la sol·licitud del Bonus de prevenció previst per empreses amb cotització per contingències professionals superiors als 5.000€, podran sol·licitar el Bonus si compleixen les següents condicions:

- Haver cotitzat entre 250€ i 5.000€ durant els últims 4 exercicis.

- Complir amb la resta de requisits mencionats en l’apartat primer (lletres B, C, D, E, F).

Les empreses que compleixin amb els requisits podran sol·licitar un incentiu del 5%, i aconseguiran un 5% addicional si han fet alguna de les següents actuacions:

- Que l’empresari hagi assumit l’activitat preventiva o bé hagi designat treballadors de l’empresa per a fer-ho.

- Que l’empresari o els treballadors designats que hagin assumit les tasques preventives, hagin cursat i obtingut formació real i efectiva en matèria de prevenció de riscos laborals.

- Haver escollit equips de treball o equips de protecció individual que hagin contribuït a millorar les condicions de seguretat i salut.

- Com es percep l’incentiu?

La Mútua d’Accidents de Treball i Malalties Professionals serà l’encarregada de realitzar l’abonament del incentiu, una vegada la DGOSS (Direcció General d’Ordenació de la Seguretat Social) en dicti resolució estimatòria i la TGSS procedeixi a la transferència econòmica del bonus reconegut.

 

Totes aquelles empreses que estiguin interessades en sol·licitar aquest Bonus o bé en que s’examini si compleixen els requisits per a la seva sol·licitud, poden contactar amb la nostra Àrea Laboral al 93 872 32 22 – laboralarfe.es

Arfe Arderiu Consultors

  Muralla del Carme, 17-23, 1r (Ed. Can Jorba),
Manresa, 08241, (Barcelona)

  93 872 32 22

  93 872 67 62

Contingut inactiu fins a l´acceptació de les cookies de màrqueting. Per visualitzar correctament, accedeix a la configuració i activa la cookie específica.

Newsletter

Condicions legals